Preskoči na sadržaj

Održana je edukacija na temu "Zelena javna nabava u okviru provedbe projekata financiranih iz proračuna Europske unije"

15.09.2022.

08. rujna 2022. godine u Energetskom centru Bračak - dvorac Bračak održana je in-house edukacija na temu javne nabave: "Zelena javna nabava u okviru provedbe projekata financiranih iz proračuna Europske unije". Teme edukacije su bile: što je zelena javna nabava, korak po korak, priprema dokumentacije o nabavi te je provedena radionica - rad u grupama na pripremi kriterija ENP-a.

Program usavršavanja bio je povezan s temama navedenim u sadržaju nastavnog programa "Program izobrazbe u području javne nabave" (Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, Narodne novine br. 65/2017):

1. Dokumentacija o nabavi - s praktičnim primjerima (Oblik i sadržaj; Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije; Objave javne nabave)

2. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta -  s praktičnim primjerima (Osnove za isključenje gospodarskog subjekta; Kriterij za odabir gospodarskog subjekta - uvjeti sposobnosti; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi)

3. Kriterij za odabir ponude

4. Ponuda - s praktičnim primjerima (Oblik i sadržaj; Zaprimanje i otvaranje; Postupak pregleda i ocjene ponuda)

5. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja - s praktičnim primjerima

6. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

7. Pravna zaštita u sustavu javne nabave -  s praktičnim primjerima