Preskoči na sadržaj

KZŽ: Javna savjetovanja iz kulture

22.08.2022.

Na web stranici Krapinsko-zagorske županije dostupan je Javni poziv za savjetovanje o Nacrtu Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije te Javni poziv za savjetovanje o Nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu. Poveznice na savjetovanje: https://www.kzz.hr/odluka-o-osnivanju-kulturnog-vijeca-kzz i https://www.kzz.hr/savjet-o-nacrtu-prijedloga-programa-javnih-potreba-u-kulturi-2023.

Javno savjetovanje otvoreno je do 11. rujna 2022. Nakon provedenog javnog savjetovanja, konačne verzije dokumenata usvojit će se na Županijskoj skupštini u rujnu 2022. godine. Svoje komentare i prijedloge na nacrte Odluke i Programa možete dostaviti najkasnije do 11. rujna 2022. u formi popunjenog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju kojeg je potrebno dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: andreja.belina@kzz.hr.

Dokumentacija za savjetovanje pripremljena je na temelju novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_83_1245.html koji je na snazi od 26.07.2022.

 

Pregled važnijih odredbi Zakona u kontekstu Županije:

  • Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Zakona nastavljaju se i dovršit će se prema odredbama prethodnog Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., 27/93., 38/09.), pa to znači da županijski Javni poziv iz kulture za 2022. – ugovore, izvješća, provodimo tijekom ove godine bez obzira na novi Zakon.
  • Kulturna vijeća osnovana prema prethodnom Zakonu o kulturnim vijećima (NN 48/04., 44/09., 68/13.) nastavljaju s radom do isteka mandata, odnosno do razrješenja. Prema tome, aktualni saziv Kulturnog vijeća ostat će aktivan do kraja mandata – 2025. godine.
  • Predstavnička tijela županija, gradova i općina dužna su uskladiti svoje akte o osnivanju Kulturnog vijeća sukladno odredbama novog Zakona u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu. Iz tog razloga, pripremljen je nacrt Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije koji je usklađen s odredbama novog Zakona. Novi saziv Kulturnog vijeća, nakon 2025. godine, birat će se prema odredbama novog Zakona i u skladu s novom Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije. Na aktualni saziv koji ostaje aktivan, primjenjuju se odredbe novog Zakona.
  • Sukladno čl. 5. novog Zakona, predstavničko tijelo županije – županijska skupština, također treba programom utvrditi javne potrebe u kulturi na temelju svojih interesa te u skladu s čl. 4 Zakona. Stoga je pripremljen nacrt Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu u kojem su, sukladno novom Zakonu, definirana četiri interesna područja, s razrađenim prioritetnim kategorijama i aktivnostima (projektima, manifestacijama), za koje će se osigurati sredstva u proračunu Županije. Na temelju tog Programa, sredstva za realizaciju Programa u 2023. godini dodijelit će se putem Javnog poziva koji će se objaviti najkasnije do 1.10.2022. Zakon u čl. 7, stavak 6. propisuje što se sve definira Javnim pozivom: prioriteti, postupak dodjele, kriteriji, način prijave, rokovi, postupak ugovaranja, postupak izvještavanja. Ukratko, prema novom Zakonu, na Javni poziv sada treba ići sve što ulazi u cjelokupni Program javnih potreba u kulturi KZŽ, tj. nećemo više raspisivati posebni Javni poziv samo za manifestacije, izdavaštvo i baštinu. No, projekte iz tih područja i dalje će biti moguće prijaviti na Javni poziv za 2023. koji će se objaviti do 1.10.2022., u za to predviđeno područje, te kategoriju i aktivnost unutar područja.
  • Prethodnih godina, Program javnih potreba u kulturi usvajao se uz donošenje proračuna za kalendarsku godinu, pa se zatim, obično u siječnju nove godine, objavljivao Javni poziv samo za manifestacije, izdavaštvo i baštinu za tu kalendarsku godinu. No, sada se u tekućoj godini objavljuje Javni poziv za iduću kalendarsku godinu, te se proračun planira sukladno mogućnostima i zaprimljenim potrebama. Odluka o raspodjeli sredstava donosi se u roku od 90 dana od donošenja proračuna, sukladno prijedlogu Kulturnog vijeća za financiranje, koji je savjetodavnog karaktera. Dakle, ako se proračun za 2023. donosi krajem 2022., do najkasnije kraja ožujka 2023. trebali bi imati odluku o raspodjeli sredstava za sve projekte u sklopu Programa javnih potreba u kulturi KZŽ za 2023. Odobravanje financiranja projekata bez Javnog poziva tijekom 2023. g. više neće biti moguće, odnosno isključivo u iznimnoj situaciji kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele sredstava, a žurnost je uzrokovana događajem koji se nije mogao unaprijed predvidjeti u programu rada prijavitelja.

Ovim putem potičemo vas na sudjelovanje u savjetovanju kako bi dobili što kvalitetniju dokumentaciju, posebno Program javnih potreba s pregledom interesa Krapinsko-zagorske županije za 2023., potrebnu za raspisivanje novog Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.