Preskoči na sadržaj

Usvojena Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine

10.02.2021.

Na 6. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 5. veljače 2021. godine izglasana je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine. Riječ je o ključnom dokumentu za cjelokupni razvoj društva i gospodarstva u narednom desetogodišnjem razdoblju.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine hijerarhijski je najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj. Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine utvrđuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi za razdoblje do 2030.godine, kao i prioritetna područja prema kojima je potrebno usmjeriti javne politike, a čija će provedba biti detaljno razrađena u srednjoročnim i kratkoročnim aktima strateškog planiranja i provedbenim aktima tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ostvarenju vizije „Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve“ pridonijet će postizanje postavljenih strateških ciljeva i usklađena provedba politika u četiri razvojna smjera na čije je definiranje utjecala novonastala globalna kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa SARS-CoV-2, koja se snažno odrazila na hrvatsko gospodarstvo i sve segmente društva.

Strategija ima 4 razvojna smjera 1. Održivo gospodarstvo i društvo; 2. Jačanje otpornosti na krizu; 3. Zelena i digitalna tranzicija te 4. Ravnomjerni regionalni razvoj. Unutar razvojnih smjerova definirano je 13 strateških ciljeva koji će doprinijeti ostvarenju vizije Republike Hrvatske do 2030. godine, a to su Konkurentno i inovativno gospodarstvo; Obrazovani i zaposleni ljudi; Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom; Globalna prepoznatljivost te jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske; Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; Sigurnost za stabilan razvoj; Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva; Održiva mobilnost; Digitalna tranzicija društva i gospodarstva; Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima te Jačanje regionalne konkurentnosti.

U izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine bili su uključeni svi dionici društva: građani, stručna javnost, tijela državne uprave, jedinice regionalne i lokalne samouprave, predstavnici civilnog sektora i svi društveno relevantni partneri.