Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Najava natječaja - Program ulaganja u zajednicu 2021.

15.09.2020.

U okviru Programa ulaganja u zajednicu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije početkom 2021.godine planira objaviti Javni poziv na iskaz interesa za sufinanciranje projekata.

Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čije će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine, kao i druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu.

U okviru poziva sufinancirati će se radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji javnih građevina za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija te su izdane potrebne dozvole i suglasnosti za početak radova te troškovnik s procijenjenim troškovima radova.

Prema ovom Pozivu nisu prihvatljive aktivnosti na građevinama iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture, društveni i vatrogasni domovi, sportske građevine, mrtvačnice i groblja te aktivnosti na građevinama za koje je odobreno financiranje iz ESI fondova.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi - javne ustanove kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima osnivači mogu biti Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga, druga pravna ili fizička osoba, ako je to posebnim zakonom izrijekom dopušteno,
  • vjerske zajednice
  • vlasnici građevina javne namjene u kojima podnositelji zahtjeva provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.

Javni podnositelj može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje projekta. Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna  s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna  s PDV-om. Najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta je 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Uobičajeni rok za podnošenje projektne prijave je travanj.

Detaljne informacije o prijašnjim Pozivima možete pronaći na https://razvoj.gov.hr/.