Icon hamburger

Obavijest jedinicama lokalne samouprave o obavezama koje proizlaze iz Zakona o sustavu strateškog planiranja

09.01.2019.

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) je Zakon kojim se uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Navedeni Zakon stupio je na snagu u prosincu 2017. godine, no ne i svi članci u Zakonu. U siječnju 2019. godine stupili su na snagu članci 18.,19.,23.,25.,28.,48. i 49. prema kojima se javljaju i nove zakonske obaveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dok u siječnju 2020. godine stupaju na snagu članci 21., 24., 26. i 47. ovoga Zakona.

Sukladno članku 22. ovoga Zakona Akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Više o obavezama koje proizlaze iz samog Zakona i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018) možete preuzeti u prilogu članka (Zakonska obveza_JLS.pdf.

Krajem siječnja očekuje se i stupanje na snagu novog Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Posebnu pozornost skrećemo na članak 53. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske prema kojem izvršna tijela jedinica lokalne samouprave trebaju odrediti lokalnog koordinatora sukladno članku 36. ovoga Zakona do 1. svibnja 2019.

Lokalni koordinator prema članku 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske obavlja sljedeće poslove:

koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave iz članaka 25. i 26. ovoga Zakona za koje ih ovlasti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave iz točke 1. ovoga stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i Koordinacijskom tijelu
nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovoga stavka te izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi
koordinira poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata
obavlja upis razvojnih projekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave u registar projekata iz članka 46. ovoga Zakona
surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i
obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.