Icon hamburger

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

08.02.2019.

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini na području Republike Hrvatske

Poziv se objavljuje na temelju članka 39. i 74. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (NN 113/18) te Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (KLASA: 555-09/19-01/2, URBROJ: 522-07/1-1-19-4 od 25. siječnja 2019. godine)

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2019. godini jesu:
- građevine javne i poslovne namjene,
- njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2019. godine.

Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
- djeluju na području Republike Hrvatske,
- provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Preslika Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme, ili drugog odgovarajućeg dokumenta,

2. Projektna dokumentacija i tehničko rješenje sukladno odredbama članaka od 54. do 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),

3. Preslika žiro računa jedinice lokalne / područne (regionalne) samouprave,

4. Vlasnički list,

5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijelu građevinu, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne / područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedenu građevinu, njezin dio ili opremu,

6. Akt na osnovu kojeg je dozvoljeno pristupiti građenju/rekonstrukciji građevine ili njezinog dijela, izdan od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se zahvat planira. Ukoliko za zahvat nije potrebna građevinska dozvola, tada potvrda nadležnog ureda s naznakom odredbe temeljem koje je gradnja/zahvat dozvoljen,

7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra,

8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu.

Potpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će Radna skupina imenovana od strane ministra hrvatskih branitelja te predložiti donošenje odluka o sufinanciranju i visini odobrenih sredstava, odnosno odluka o odbijanju zahtjeva (upućivanjem negativnog odgovora).

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su s područja od posebne državne skrbi.

Zakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati. Radna skupina zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi ocjene zahtjeva za sufinanciranje. Troškovi izrade projektne dokumentacije i troškovi nadzora nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.

Daljnje obveze regulirat će se ugovorom o sufinanciranju s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. Javni poziv ostaje otvoren do 28. veljače 2019. godine.

Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje prilagodbe mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva https://branitelji.gov.hr.