Icon hamburger

Savez Alpe Jadran (AAA) objavio poziv za sufinanciranje projekata

Cropped alpelogofarbe k
02.03.2020.

Savez Alpe Jadran (AAA) objavio je javni poziv za sufinanciranje projekata u trajanju od 01. do 31. ožujka 2020. 

Savez Alpe Jadran sufinancira:
• pripreme projekta u okviru odgovarajućih EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS +, Kreativna Europa itd.)
• provedbu projekata koje sufinancira EU
• zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže suradnje

Projekti koje financira AAA moraju uključivati najmanje tri redovita člana AAA iz tri različite zemlje.

• Svi članovi AAA moraju imati priliku biti dio projekta.
• U prijavi je potrebno opisati ulogu svakog partnera
• Očekivana dodana vrijednost projekta za cjelokupni AAA mora biti jasno opisana u prijavnom obrascu i predmet je procjene nakon završetka projekta.
• Ključan je opći doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivani medijski prijem, tiskano i / ili online objavljivanje rezultata itd.) 
• Svi mali projekti moraju podržavati Prioritet 2.3 „Jačanje kohezije u zajednici“ (vidi str. 62/63 „SAA-2027“).

Sve prijave šalju se odgovornoj tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) do 31. ožujka 2020.,  23:59 sati. Adrese TCP-ova naznačene su na obrascu za prijavu, kao i na  http://alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/ 

Obrasce za prijavu s detaljnim smjernicama za provedbu kao i proceduralna pravila i Strategiju „SAA -2027“ možete pronaći na poveznici http://alps-adriatic-alliance.org/downloads/ 

Pozivamo sve zainteresirane organizacije na području Krapinsko-zagorske županije da definiraju projektne ideje u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran te da prijave svoje projektne prijedloge.