Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020.

21.09.2020. 23:59

Tekst natječaja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2020. godinu.  Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za njihovu redovitu djelatnost u 2020. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kn i najvećem iznosu od 50.000,00 kn za pokriće troškova provedbe programa sukladno predmetu javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava: 21. rujna 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 1. Udruga je upisana u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama;
 2. Udruga je uskladila svoj status sa odredbama zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statusa nadležnom uredu;
 3. Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 4. Udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 5. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i popisivanje ugovora o odjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 6. Udruga je ispunila ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
 7. Udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 8. Protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđene za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c, odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određen člankom 48. stavkom 2. alinejom d Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 9. Udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu, odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa;
 10. Ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2020. godinu;
 11. Osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i programu rada udruge;
 12. Udruga djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Javnog poziva u Republici Hrvatskoj.