Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Javni poziv
Hrvatska
03.03.2020. 23:59

Tekst natječaja

Objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u:

 • unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture,
 • razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je za KZŽ dodijelilo 3.200.000,00 kn od ukupnih 80.000.000,00 kn planiranih za Program. Jedan podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva. Jednom korisniku može se odobriti najviše 1.000.000,00 kn uključujući PDV bez obzira na broj odobrenih projekata. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednosti manja od 100.000,00 kn s PDV-om. Udio sufinanciranja ovisi o skupini stupnja razvijenosti podnositelja zahtjeva/Korisnika:

 • JLS II. skupine – MRRFEU 85%, JLS 15%
 • JLS III. skupine – MRRFEU 80%, JLS 20%
 • JLS IV. skupine – MRRFEU 75%, JLS 25%
 • JP(R)S II. skupine – MRRFEU 80%, KZŽ 20%

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do predaje Završnog izvješće o provedbi projekta, odnosno 31. ožujka 2021. godine uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2020. godini. Instruktivni rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva je do 31. listopada 2020. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020.

Ciljana skupina je ukupno stanovništvo s područja prihvatljivih podnositelja, koje ima izravnu korist od provede projekta. Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. Prihvatljivi troškovi su trošak izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a. Prihvatljivi prijavitelji, partneri i područja provedbe navedeni su niže.

U nastavku slijedi detaljniji opis prihvatljivih i neprihvatljivih građevina, aktivnosti i troškova:

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • odražava potrebe kolektivnih prioriteta i služi većini stanovništva,
 • je opravdan njezin opseg prema broju stanovnika kojima treba služiti, ekonomske isplativosti i troškova,
 • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske,
 • je spremna za provedbu, odnosno ima potrebnu tehničku dokumentaciju i dokumentaciju za provedbu postupka javne nabave te koja je dostupna podnositelju zahtjeva

Neprihvatljive aktivnosti:

 • Kupnja opreme ili vozila
 • Kupnja strojeva
 • Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, košenje bankina, krpanje udarnih rupa (ukoliko su iste glavne aktivnosti projekta)
 • Opremanje građevina mobilnim namještajem i opremom
 • Otkup zemljišta ili zgrada
 • Hortikultura (sadnja bilja)-(ukoliko je isto glavna aktivnost projekta)
 • Aktivnost koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina
 • Projekt kojim se ne poštuju planirani trendovi regionalnog razvoja
 • Aktivnost koja nadilazi upravne ili financijske mogućnosti podnositelja zahtjeva
 • Izrada prostorno planske i projektno tehničke dokumentacije
 • Provedba postupaka javne nabave
 • Uvođenje kućnih priključaka komunalne infrastrukture
 • Uređenje groblja (staze, ograde) i izgradnja betonskih okvira za grobnice
 • Izgradnja i sanacija bazena i teniskih terena i sl.

Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

Prihvatljive su građevine iz područja:

 1. socijalna/društvena infrastruktura: predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole), školske građevine (osnovne škole, srednje škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i igrališta), domovi za starije i nemoćne osobe, građevine primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite
 2. javna infrastruktura: građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene), dječja igrališta i igraonice, parkovi i trgovi u naseljima, druge građevine javne namjene (građevine javne uprave, sportske građevine, mrtvačnice)
 3. komunalna infrastruktura: sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji, sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu, nerazvrstane ceste i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove),  parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, nogostupi i biciklističke staze u/između naselja, plinske mreže i niskonaponske mreže
 4. zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije: sanacija klizišta i sprječavanje erozije, javna rasvjeta (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom), povećanje energetske učinkovitosti građevina (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade: vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta; poboljšanje sustava grijanja i hlađenja; uređenje kotlovnica), punionice električnih vozila
 5. gospodarska infrastruktura: pristupne cesta do postojećih poslovnih zona, komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže) do postojeće poslovne zone, prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti, građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.), infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi, mala priobalna infrastruktura i sl.)

Prihvatljivim se smatraju troškovi koji su:

 • neophodni za provođenje projekta i u skladu su s principima dobrog financijskog upravljanja, posebno u odnosu na novčane iznose i isplativost troškova,
 • nastali tijekom provedbe projekta od strane izvoditelja radova/izvršitelja usluga, na temelju sklopljenih važećih ugovora s Korisnikom ili njegovim partnerom i u skladu s tehničkom dokumentacijom i troškovnikom radova,
 • dostavljeni po situacijama/računima za stvarno izvedene radove/izvršene usluge,
 • evidentirani u poslovnom izvješću i poreznoj dokumentaciji Korisnika ili partnera, uz uvjet da ih se može provjeriti, identificirati te potkrijepiti izvornim dokumentima.

Prihvatljivim troškovima smatrat će se i troškovi nastali na nastavku već započetog projekta i to po situacijama koje su ispostavljene Korisnicima u 2020. godini. Situacije koje je Korisnik platio u 2020. godini, prije podnošenja zahtjeva po ovom Pozivu mogu se smatrati doprinosom Korisnika.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u:

 • I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave,
 • i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe.

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljivi partneri podnositelja zahtjeva su pravni subjekti čiji su osnivači podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Objavu i natječajne dokumente možete preuzeti na mrežnim stranicama MRRFEU ovdje, a smjernice za podnositelje zahtjeva možete preuzeti i u nastavku.