Preskoči na sadržaj

Poziv Urbane agende EU: Održivi turizam

Tekst natječaja

Urbana agenda za EU je inovativna višerazinska inicijativa za upravljanje urbanom politikom, razvijena u okviru međuvladine suradnje o urbanim pitanjima i službeno uspostavljena Amsterdamskim paktom 2016. Omogućuje gradovima, državama članicama, gradskim mrežama, Europskoj komisiji, drugim institucijama EU-a i drugim dionicima da se udruže kako bi zajednički odgovorili na goruća urbana pitanja i ostvarili konkretne rezultate za dobrobit građana EU-a. 

Urbana agenda predlaže korištenje nove metode rada na više razina i više dionika kako bi se bolje postigli ciljevi politike Unije i nacionalne politike uključivanjem urbanih vlasti u faze osmišljavanja i provedbe donošenja politika. Time se namjerava ojačati urbana dimenzija politika, kao i olakšati njihovo prihvaćanje, što u konačnici dovodi do učinkovitijeg i djelotvornijeg procesa donošenja politika i provedbe. Urbana agenda nastoji potaknuti djelovanje uz tri ključna cilja (ili "stupa"): bolju regulativu, bolje financiranje i bolje znanje.

 

Cilj ovog poziva za iskazivanje interesa je odabrati prikladne i motivirane partnere za Tematsko partnerstvo UAEU za održivi turizam.

Novo Tematsko partnerstvo usredotočit će se na specifična pitanja vezana uz turizam u gradovima kao ključnu komponentu održivog razvoja urbanih gospodarstava.

Na POVEZNICI možete pročitati više informacija te tablicu koja daje okvirni i neiscrpan popis potencijalnih problema koji mogu biti predmet tematskog fokusa Partnerstva.

Rok za prijave je 16. rujna 2022. 

Obrazac za prijavu za održivi turizam: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UAEUSustainableTourismTP2022 

 

Partnerstvo će predstavljati raznolikost članova na različitim razinama upravljanja.

 • Pristup s više razina i više dionika: prema Amsterdamskom paktu, Partnerstvo će se sastojati od oko 15 do 20 partnera sa svih razina vlasti i iz različitih vrsta organizacija. Kako bi se osigurala reprezentativnost lokalne razine, Partnerstvo će uključivati najmanje pet gradova (urbanih vlasti), te europske i nacionalne krovne gradske organizacije.
 • Veličina gradova: barem jedan 'mali grad' i jedan 'srednji grad' bit će dio Partnerstva. Prema Višegodišnjem radnom programu Ljubljanskog sporazuma, 'ako nijedna mala i srednja urbana uprava nije odabrana u otvorenom pozivu, može uslijediti nominacija malih ili srednjih urbanih uprava. Nominacije DGUM-u mogu predložiti države članice, Odbor regija i URBACT (nakon odobrenja Odbora za praćenje).' Budući da se horizontalni kriteriji neće bodovati, bit će odabrani mali i srednji gradovi s najvišom ocjenom(ima) ocjenjivanja na određenim kriterijima odabira.
 • Geografska ravnoteža: Tijekom procesa odabira, jedan od ciljeva bit će osigurati relativnu geografsku ravnotežu između članova.
 • Prethodno sudjelovanje u UAEU: Prethodno sudjelovanje u UAEU nije potrebno. Odabir bi trebao dati priliku novim gradovima/organizacijama da budu uključeni što je više moguće.
 • Koordinatori: najviše dva, najmanje jedan iz urbane uprave . U iskazu interesa podnositelji zahtjeva trebaju navesti žele li biti uzeti u obzir za ulogu koordinatora.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi kandidati su:

 • Države članice putem relevantnih ministarstava/agencija na nacionalnoj razini (npr. ministarstva okoliša, agencije za okoliš, itd.).
 • države partneri;
 • Regije i regionalne razvojne agencije
 • Urbane vlasti;
 • europske, nacionalne i regionalne krovne gradske organizacije;
 • Ostali dionici, kao što su:
 • Upravljačka tijela strukturnih fondova EU o gospodarski i socijalni partneri na europskoj i nacionalnoj razini;
 • relevantne agencije i tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (npr. agencije za zaštitu okoliša, nadležna tijela za urbanizam);
 • institucije visokog obrazovanja i istraživanja;
 • predstavnici privatnog sektora