Regionalni razvoj

Uloga regija u ekonomijama na nacionalnoj i globalnoj razini značajno je promijenjena u suvremeno doba kao rezultat globalizacije i strukturnih prilagodbi. Razumijevanje tih promjena važno je za izradu regionalne ekonomske analize i programiranje regionalnog razvitka.

Zbog sve većeg produbljivanja društveno-gospodarskih razlika i razvojnih mogućnosti u različitim dijelovima zemlje te među različitim društvenim skupinama, Republika Hrvatska utvrdila je potrebu definiranja koherentne regionalne razvojne politike. Osim toga, s obzirom na nastojanja da svoje gospodarstvo i tržište integrira u globalni kontekst, Republika Hrvatska mora osigurati uvjete da se svi dijelovi zemlje mogu natjecati u tom okružju. 

Dodatni čimbenik koji utječe na porast značenja regionalne razvojne politike jest pristupanje Europskoj Uniji. U tom je smislu iznimno važno biti dobro pripremljen za korištenje fondova Europske Unije namijenjenih regionalnom razvoju, odnosno osigurati da nacionalna politika i regionalna politika Europske Unije čine postojanu, integriranu i učinkovitu osnovu za korištenje nacionalnih sredstava i sredstava Europske Unije namijenjenih jačanju kohezije, radi smanjenja unutarnjih regionalnih razvojnih razlika te stvaranja uvjeta koji će omogućiti Republici Hrvatskoj da se što brže približi prosječnoj razini društveno-gospodarskog razvoja u Europskoj Uniji. (vidi: Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, 2011. – 2013. godine, svibanj, 2010. godine, verzija 1.0).

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) definira cilj politike regionalnog razvoja: pridonijeti gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske, sukladno načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. Politikom regionalnog razvoja posebno se nastoji:

  • osigurati povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s prioritetima razvoja središnje razine,
  • osigurati potporu slabije razvijenim područjima za povećanje i optimalno korištenje vlastitog razvojnog potencijala otklanjanjem uzroka razvojnih teškoća,
  • osigurati odgovarajuće mjere za ravnomjeran i održiv razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u pograničnom području, odnosno u području uz državnu granicu, te poticati prekograničnu suradnju.

Više o regionalnom razvoju:

  • Strateško planiranje
  • Strateški dokumenti

Nepoznato o poznatom:

Regionalna ekonomija (regional economics) je grana ekonomske analize koja se bavi prostornom distribucijom ekonomske aktivnosti i prostornim varijacijama razine ekonomskih karakteristika (obilježja). Predmet izučavanja može se podijeliti na makroekonomski i mikroekonomski aspekt. Regionalna makroekonomija obično analizira komparativne ekonomske karakteristike različitih regija u okviru nacionalne ekonomije. Pitanja kojima se bavi regionalna makroekonomija uključuju komparativni ekonomski rast, varijacije razine zaposlenosti između regija i kretanje faktora proizvodnje između regija.

Povijest suvremene regionalne ekonomike, kao znanstvene discipline, seže u vrijeme nakon Drugog svjetskog rata a rodonačelnikom ove znanstvene discipline smatra se Walter Isard (1919- ). U povijesnom smislu regionalna ekonomika ima svoje preteče u teoriji lokacije. Formativnim razdobljem discipline drži se razdoblje 1950.-1954. Kada započinje rad na formalnom osnivanju asocijacije za regionalnu znanost (Regional Science Association) koja je osnovana 1954. godine. Stvarnim utemeljenjem znanstvene discipline smatra se objavljivanje tri knjige Waltera Isarda, Location and Space Economy (1956.), Industrial Complex Analysis and Regional Development (1959) i Methods of Regional Analysis (1960). Prvi doktorat znanosti iz područja regionalne ekonomike stekao je Wiliam Alonso (1960.) Zanimljivo je da je tijekom ljeta 1960. godine W. Isard u okviru svoje turneje za širenje regionalne znanosti u Europi, posjetio i Zagreb. Prvi časopis za regionalnu znanost, Papers and Proceedings, The Regional Science Association, osnovan je 1955. Najveću reputaciju pak uživa časopis Journal of Regional Science, kojeg je W. Isard utemeljio 1958. godine. Vidi: www.regionalscience.org. (Boyce, 2004). A potom još valja upozoriti na Papers in Regional Science, Regional Science and Urban Economics i International Regional Science Review. O najznačajnijim časopisima i autorima u području znanosti regionalna ekonomika vidi u Isserman, A.M., (2004). Brojni su znanstvenici dali doprinos razvitku ove znanstvene discipline (od domaćih možemo pomenuti; Miju Mirkovića, Ivana Krešida, Branka Kubovića, Stjepana Zdunića, Aleksandra Bogunovića, Ivana Turčića, Zlatana Frölicha.

(vidi Regionalna politika i regionalne nejednakosti u Hrvatskoj )