Projekti

RIDE&BIKE II

Program: Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Nositelji

Zagorska razvojna agencija

Lokacija

Krapinsko-zagorska županija

Zagrebačka županija (Općine Brdovec, Marija Gorica i Dubravica)

Spodnjeposavska regija - Slovenija

Savinjska regija - Slovenija

Trajanje 1.9.2018. - 28.2.2021.
Ukupna vrijednost
projekta
875.472,55 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
744.151,66 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
131.320,89 EUR
Ciljevi

Glavni cilj projekta je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. 

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda 
 2. Standardizacija RIDE&BIKE ponude
 3. Inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda
Aktivnosti

Projektne aktivnosti su:

 • Organizacija RIDE&BIKE ponude 
 • Pilotna provedba RIDE&BIKE itinerara
 • Dugoročna suradnja RIDE&BIKE destinacije
 • Obrazovanja za održivu R&B destinaciju
 • Razvoj standarda za RIDE&BIKE ponudu
 • Organizacija promotivnih prezentacija 
 • Promocija RIDE&BIKE proizvoda
Rezultati

Rezultati projekta:

 1. Oblikovani održivi turistički proizvodi ponude aktivnog turizma temeljeni na interpretaciji baštine
 2. Uređena posjetiteljska infrastruktura - interpretacijski punktovi 
 3. Educirani i osposobljeni turistički kadrovi 
 4. Osigurana promocija unaprijeđene prekogranične RIDE&BIKE destinacije 

Ključan rezultat projekta je povećanje broja posjeta u prekograničnoj turističkoj RIDE&BIKE destinaciji radi uspješne izvedbe tog projekta. Prekogranično područje Hrvatskog Zagorja i slovenskog Posavja te Obsotelja i Kozjanskog bogato je kulturnom baštinom, a zbog svog ruralnog značaja, umjerene naseljenosti i nepostojanja velikih zagađivača, posebice je značajan prirodni lokalitet s brojnom zaštićenom prirodnom baštinom (više od 39 % programskog područja registrirano je kao ekološka mreža NATURA 2000 od čega se značajan dio nalazi u pograničnom području) Predviđeni rezultati projekta doprinose ostvarenju pokazatelja rezultata programa odnosno povećanju broja posjetitelja muzejima, galerijama i zaštićenim područjima za najmanje 2.000 posjetitelja. Na području KZŽ to su muzeji i galerije u sklopu Muzeja Hrvatskog zagorja (Veliki Tabor, Staro selo, Muzej seljačkih buna, Muzej krapinskih neandertalaca i galerija Antuna Augustinčića) i zaštićena područja kojima upravlja Javna ustanova (parkovi prirode: Hušnjakovo, Gupčeva lipa, značajni krajobraz Zelenjak i ekološka mreža Nautra 2000 koja obuhvaća područje Sutle i Strahinjčice), a na području zagrebačke županije Muezj Brdovec. Na području Slovenije očekuje se povećanje posjeta sljedećim lokacijama: Arheološko najdišče Ajdovski gradec i Gradovi Posavja (Grad Sevnica, Grad Podsreda, Grad Rajhenburg i Grad Brežice), zaštićena područja Krajinski park Boč i Kozjanski park.