Projekti

Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta

Program: Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta

Nositelji
 1. Krapinsko-zagorska županija
 2. Zagorska razvojna agencija d.o.o.
 3. Grad Zaprešić
 4. Občina Brežice
 5. Občina Sevnica
 6. Inštitut za okolje in prostor
Lokacija
 1. Spodnjeposavska regija sa slovenske strane
 2. Krapinsko – zagorska županija
 3. Zagrebačka županija
Trajanje 1.4.2011. - 30.9.2012.
Ukupna vrijednost
projekta
1.113.670,15 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
932.872,14 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
180.789,01 EUR
Ciljevi
 • Doprinijeti općoj zaštiti okoliša prekograničnog područja kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš
 • Zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva prekograničnog područja
 • Jačati suradnju javni institucija prekograničnog područja na području upravljanja otpadom s ciljem poboljšanja održivih uvjeta života i kvalitete života stanovnika prekograničnog područja
 • Prevazilaženje socijalne i kulturne dezintegracije izazvane nacionalnom granicom kroz zajedničke inicijative i aktivnosti institucija i građana u prekograničnom području
 • Povećati atraktivnost prekograničnog područja za potencijalne investitore i turiste saniranjem i zaštitom ekološkog integriteta
 • Sanirati divlja odlagališta i prevencija nastajanja novih divljih odlagališta otpada
 • Potaknuti biološki oporavak saniranih lokacija kroz aktivnosti remedijacije
 • Jačati svijest mladih o važnosti očuvanja okoliša, sortiranju i otpada
 • Jačanje svijesti stanovništva prekograničnog područja o važnosti očuvanja okoliša i prevenciji zagađivanja okoliša kao doprinos zaštiti zdravlja i izbjegavanju nastajanja šteta za okoliš
 • Povećati informiranost mladih prekograničnog područja o štetnim utjecajima ilegalnih deponija kroz edukativni film
 • Poticati prekograničnu razmjenu iskustava o očuvanju okoliša i prevenciji nastajanja novih ilegalnih deponija kroz interaktivnu internetsku platformu
 • Poticati umrežavanje javnih institucija s područja očuvanja okoliša na prekograničnom području
Aktivnosti

1. Analiza stanja divljih odlagališta otpada
U sklopu analize stanja izvršiti će se pregled baza podataka o evidentiranim divljim odlagalištima na projektnom području, detektirati će se divlja odlagališta otpada na prekograničnom području u suradnji sa gradovima i općinama, definirati će se kriteriji za odabir divljih odlagališta koja će biti sanirana kroz projektne aktivnosti, definirati će se stupnjevanje opasnosti/ugroženosti divljih odlagališta s obzirom na definirane kriterije te će se odabrati lokacije divljih odlagališta otpada za sanaciju (30 sa HR strane i 30 sa SLO strane)
2. Sanacija divljih odlagališta otpada
U sklopu projekta sanirati će se 60 divljih odlagališta otpada (30 sa RH strane i 30 sa SLO strane). Na sanirane lokacije će se postaviti table zabrane odlaganja otpada. Na području 5 saniranih divljih odlagališta otpada realizirati će se 5remedijacijskih pilotnih projekata.
3. Snimanje edukativnog filma o sanaciji divljih odlagališta otpada
Za potrebe provođenja edukacijskih radionica u školama i drugim institucijama biti će snimljen film sa detaljima sanacije jednog divljeg odlagališta.
4. Edukacije
U sklopu projekta provesti će se nekoliko edukacija:

 1. Radionice za djecu vrtićke dobi („Mogućnost ponovne uporabe otpadnih materijala za izradu igračaka)
 2. Edukacija OŠ o sortiranju otpada
 3. Javna tribina „Najprije umiru pčele, a zatim ljudi“
 4. Posjet prvom Centru ponovne uporabe u Sloveniji, Rogaška Slatina

5.Uspostava interakcijske platforme
Za potrebe poticanja prekogranične razmjene iskustava o očuvanju okoliša i prevenciju nastajanja novih ilegalnih deponija uspostaviti će se interaktivna internetska platforma.
6. Uspostava sabirališnih otoka za sakupljanje otpada u dječjim vrtićima
Nabaviti će se koševi za smeće u obliku životinja za vrtiće koji će sudjelovati u edukacijama s ciljem uspostave sabirališnih centara za sakupljanje otpada.

Rezultati

Izrađena je internetska platforma za razmjenu informacija o zaštiti okoliša na prekograničnom području. Definirani su kriteriju za sanaciju te je izrađen računalni program za odabir lokacija prema kriterijima. U skladu s definiranim kriterijima odabrano je ukupno 60 lokacija, od kojih njih 15 na području Krapinsko zagorske županije, koje su bile sanirane te na njima postavljene table zabrane odlaganja otpada. Odabrano je 5 pilotnih saniranih lokacija na kojima su provedeni procesi redmedijacije. Provedene su edukacije jačanja svijesti lokalnog stanovništva na području 10 jedinica lokalne samouprave u Krapinsko zagorskoj županiji. Održano je i 10 lutkarskih predstava u dječjim vrtićima u Krapinsko zagorskoj županiji s temom važnosti zaštite okoliša, a ujedno je nabavljeno i 18 koševa za smeće u obliku životinja. U 20 osnovnih škola također su održane interaktivne radionice na temu očuvanja okoliša i sortiranja otpada. U edukativne svrhe snimljen je i film sanacije divljeg odlagališta otpada po svim fazama.