Projekti

Partnerstvo za razvoj

Program: IPA IV. komponenta

Nositelji

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Krapina

2. Krapinsko-zagorska županija

3. Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Lokacija

Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Zabok, Oroslavje, Klanjec, Donja Stubica

Trajanje 27.1.2011. - 26.1.2011.
Ukupna vrijednost
projekta
99.370,67 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
84.465,07 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
17.905,60 EUR
Ciljevi

Opći cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji  te povećanje zapošljivosti nezaposlenih i neaktivnih osoba. Implementacijom aktivnosti usmjerenih na zaposlene, doprinijet će se razvoju ljudskih resursa u skladu s ciljevima postavljenim na regionalnoj razini koristeći partnerski pristup. Osnivanjem snažnog, regionalnog partnerstva odgovorit će se na lokalne probleme vezane za tržište rada. Edukacije zaposlenika partnera i suradnika projekta doprinijet će razvoju ljudskih potencijala i osnažiti partnerstvo i ključne dionike tržišta rada Krapinsko-zagorske županije. Kroz uspostavljeno partnerstvo, razvit će se model za identifikaciju deficitarnih zanimanja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Model i rezultati moći će se pratiti na uspostavljenoj Internet stranici partnerstva gdje će svi članovi moći pronaći relevantne informacije vezane za tržište rada.

Aktivnosti
 1. Razvoj regionalnog partnerstva

Kroz implementaciju projektnih aktivnosti, razvit će se partnerstvo koje će stimulirati razvoj strateških planskih dokumenata za zapošljavanje te pomagati nezaposlenima i poslodavcima Krapinsko-zagorske županije u analizi potreba za zapošljavanjem i obrazovanjem potrebne radne snage te će pružiti potporu usklađivanju obrazovnog sektora s potrebama tržišta rada.

 1. Razvoj partnerskog modela za identifikaciju i praćenje deficitarnih zanimanja na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije

Cilj ove aktivnosti je, kroz razvoj partnerstva ključnih dionika, razviti model procjene i praćenja deficitarnih zanimanja na tržištu rada kako bi se nezaposlene osobe usmjerile na profesionalno osposobljavanje sukladno identificiranim deficitarnim zanimanjima.

 1. Eduakcija neaktivnih, dugotrajno nezaposlenih osoba sukladno identificiranim deficitarnim zanimanjima

Obzirom na rezultate koje pokaže razvijeni model, minimalno 20 dugotrajno nezaposlenih osoba će se educirati za 3 zanimanja kako bi im se povećala zapošljivost.

 1. Izrada internet potrala – internet stranice partnerstva

Internetska stranica izradit će se s ciljem pružanja svih važnih informacija vezanih za tržište rada Krapinsko-zagorske županije, a relevantne su zaposlenima, poslodavcima, nezaposlenim i neaktivnim osobama, učenicima  i studentima. Stranica će biti interaktivni portal poslodavaca i krajnjih korisnika.

 1. Edukacija partnera i zaposlenika partnerskih institucija

Predstavnici vodećeg partnera, suradnika i ostalih partnera proći će kroz edukacije timskog rada, vođenja sastanaka, prezentacijskih i IT vještina.

 1. Promocija projekta

Promocija projekta usmjerena je na informiranje javnosti o ciljevima i aktivnostima projekta. U promociji koristit će se radio i novinske objave, letci o projektu, letci o internetskoj stranici i njezinim mogućnostima te konferencije za novinare.

Rezultati

 

1. Razvoj regionalnog partnerstva

Dana 24. ožujka 2011. godine osnovano je Regionalno partnerstvo. Svrha njegova osnivanja je okupljanje dionika s područja Krapinsko-zagorske županije radi zajedničkog rada na sustavnom praćenju, procjeni i utvrđivanju potreba na tržištu rada, posebno za deficitarna zanimanja, zatim praćenje i vrednovanje rezultata zadovoljavanja potreba te unapređenje načina procjene (unapređenje Modela) potreba. Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina, Krapinsko-zagorske županije, Zagorske razvojne agencije, HGK Županijske komore Krapina i Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije su dana 08. studenoga 2011. godine potpisali Sporazum Regionalnog partnerstva za  procjenu i praćenje potreba na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije. Od tada Regionalno partnerstvo djeluje kao radno tijelo-tematska radna skupina Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije.

Projektom je planirano da će Regionalno partnerstvo obuhvaćati 10 partnerskih institucija. Trenutno partnerstvo broji 19 članova-partnerskih institucijas područja Krapinsko – zagorske županije iz privatnog, javnog i nevladinog sektora, a to su:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina,
 2. Krapinsko-zagorska županija,
 3. Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina
 4. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina,
 5. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije,
 6. Mreža udruga Krapinsko-zagorske županije,
 7. Pučko otvoreno učilište Krapina,
 8. Pučko otvoreno učilište Donja Stubica,
 9. Pučko otvoreno učilište Zabok,
 10. Srednja škola Krapina,
 11. Terme Tuhelj d.o.o., Tuheljske Toplice,
 12. Trgocentar d.o.o., Zabok,
 13. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina,
 14. TPK Orometal d.d., Oroslavje,
 15. Vetropack Straža tvornica stakla d.d. Hum na Sutli,
 16. Valoviti papir Dunapack d.o.o., Zabok,
 17. EDUCA edukacija, poduka, prevođenje, vl. Drita Paj, Krapina,
 18. Presečki grupa d.o.o., Krapina i
 19. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina.

 

2. Razvoj partnerskog modela za identifikaciju i praćenje deficitarnih zanimanja na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije

Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine izrađuje procjene potreba na tržištu rada i utvrđuje liste deficitarnih zanimanja na lokalnom/regionalnom tržištu rada, a na osnovu podataka koji su dostupni HZZ (traženi radnici po zanimanjima, nezaposlene osobe u evidenciji HZZ po zanimanjima, rezultati godišnje ankete poslodavaca - planirano otpuštanje i zapošljavanje i sl.). Kod izrade te liste nema jasno definiranih kriterija, odnosno lista se donosi na temelju samo dostupnih podataka HZZ-u, a ne na temelju svih relevantnih podataka za tržište rada. Također nedostaju informacije o potrebama poslodavaca za radnicima u nekom dužem vremenskom periodu, te o eventualnim poslodavcima koji započinju ili će uskoro započeti poslovne aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije i njihovim potrebama za kadrovima. Uz sve to, nedostaje povezanosti i koordinacije za zajedničko djelovanje između ključnih aktera na tržištu rada, nema sinergije u radu, a nema niti formalizirane suradnje niti se radi na uspostavljanju i jačanju partnerstva.

Cilj ove aktivnosti bio je zajedničkom suradnjom svih dionika tržišta rada Krapinsko-zagorske županije, a uz pomoć stručnjaka, kreirati i prakticirati model partnerstva za unapređenje lokalnog tržišta kroz procjenu i praćenje potreba, posebno deficitarnih zanimanja. U tu svrhu odrađeno je i planiranih 5 radionica članova Regionalnog partnerstva sa stručnjacima iz Instituta za međunarodne odnose Zagreb: dr.Jakšom Puljizom, dr.Krešimirom Jurlinom i gdinom. Marijem Polićem. Model koji je razvijen u sklopu projekta može se dalje razvijati. Osnovni pristup bio je temeljem empirijske analize bazirane na realnim brojkama utvrditi da se zaista radi o deficitarnom zanimanju. Pri tome su korištena načela smislenosti, adicionalnosti, efikasnosti te održivosti. Osnovna pretpostavka modela je da postoji „zaliha” nezaposlenih potencijalnih kandidata. Model je fleksibilan i može se testirati i prilagođavati potrebama, modificirati i primjenjivati za široke svrhe.

Model za identifikaciju i praćenje deficitarnih zanimanja na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije koristiti će se u slijedeće svrhe: usmjeravanja nezaposlenih osoba na profesionalna osposobljavanja sukladno identificiranim deficitarnim zanimanjima, utvrđivanja liste za narednu kalendarsku godinu obrazovnih programa u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata te liste obrazovnih programa u kojima treba smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata i utvrđivanja liste deficitarnih zanimanja na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije za slijedeću školsku godinu temeljem koje se vrši izbor zanimanja koja će se promovirati u zajedničkim aktivnostima OKKZŽ, HZZ-a i srednjih škola i liste zanimanja za koje će HZZ PS Krapina snositi troškove liječničkog pregleda učenika pri upisu u I. razred srednjih škola.

 

3. Edukacija neaktivnih, dugotrajno nezaposlenih osoba sukladno identificiranim deficitarnim zanimanjima

Na temelju prvih rezultata Modela, koji su javnosti prezentirani na Okruglom stolu u Krapini, 07. srpnja 2011. godine, ukupno 21 osoba iz skupine: dugotrajno nezaposlenih (osobe od 15 do 65 godina starosti koje ne rade, raspoložive su za posao i prijavljene su u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci), osoba kojima prijeti siromaštvo i/ili socijalna isključenost te neaktivnih osoba (osobe od 15 do 65 godina starosti koje nisu zaposlene ili prijavljene u evidenciji nezaposlenih), upućena je na usavršavanje zaoperatera na CNC strojevima (10 osoba), pomoćnog mesara (6 osoba) i pomoćnog konobara (5 osoba).Edukacije su uključivale teoretski i praktični dio u suradnji sa poslodavcima.

Teoretski dio nastave

a)    usavršavanja operatera na CNC strojevima održan je u Srednjoj školi Oroslavje, a
b)    osposobljavanja konobara/konobarice i proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda uPučkom otvorenom učilištu Donja Stubica.

Praktični dio nastave

a) operatera na CNC strojevima obavljen je u:

- obrtu ˝Josip Pleško˝ vl. Davor Pleško, Zabok
- Omco Croatia d.o.o., Hum na Sutli
- Alati Stuhne d.o.o., Pregrada
- obrtu  Miaz vl. Zdravko Ivančić, Zlatar i
- Nanotec d.o.o., Zlatar Bistrica.

b) konobara/konobarice obavljen je u:

- Restoran ˝Preša˝ vl. Zdravko Presečki, Krapina,
- Restaurant ˝Zelenjak˝ vl. Branko Greblički, Kumrovec
- Hotel Dvorac Đalski, Zabok,
- Restoran ˝Dobro nam došel prijatelj˝ vl. Vlado Vedrina, Marija Bistrica i
- Ugostiteljstvo ˝Zagi˝ vl. Stanko Čmarec, Oroslavje.

c) proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda obavljen je u:

- Mesnica – klaonica J&Ž vl. Željko Borošak, Klanjec i
- Obrada i prerada mesa i mesnih prerađevina vl. Alan Prežet, Zagreb.

Svi kandidati/kandidatkinja su uspješno završili obrazovanja te ih je do sada 10 zaposleno, od čega 3 proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda i 7 operatera na CNC strojevima.

 

4. Izrada internet potrala – internet stranice partnerstva

Izrađena je internet stranica www.partnerstvo-razvoj.net s ciljem pružanja svih važnih informacija vezanih za tržište rada Krapinsko-zagorske županije, a relevantne su zaposlenima, poslodavcima, nezaposlenim i neaktivnim osobama, učenicima  i studentima. Stranica je interaktivni portal poslodavaca i krajnjih korisnika. Ova aktivnost jedna je od ključnih projektnih aktivnosti te je obuhvatila različite promotivne aktivnosti: okrugli stol, prezentaciju portala,radionicu za administratore portala, individualne razgovore i konzultacije s poslodavcima, prikaz sustava i letke s uputama kako koristiti portal. Cilj ovih promotivnih aktivnosti bio je jačanje svijesti poslodavaca i obrazovnih institucija o važnosti suradnje i partnerskih odnosa te promicanje portala, njegovih prednosti i mogućnosti.

U sklopu ove aktivnosti na info točke u Krapinsko-zagorskoj županiji postavljena su prijenosna računala kako bi se portal približio: zaposlenima, poslodavcima, nezaposlenim i nekativnim osobama, učenicima i studentima, osobito onima koji nemaju pristup internetu.

Lokacije info točaka su:

 1. HZZ, Područna služba Krapina, Ksavera Šandora Đalskog 4, Krapina,
 2. HZZ, Ispostava Donja Stubica, Toplička 10, Donja Stubica,
 3. HZZ, Ispostava Klanjec, Milčićeva 6, Klanjec,
 4. HZZ, Ispostava Pregrada, Ljudevita Gaja 17, Pregrada i
 5. HZZ, Ispostava Zabok, Matije Gupca 81, Zabok.

U promotivne svrhe izrađeni su plakati s informacijama o lokacijama info točaka.

Projektom je planirano da će 6 partnera objavljivati informacije na portalu, trenutno 19 partnera objavljuje svoje informacije na portalu www.partnerstvo-razvoj.net.

 

5. Edukacija partnera i zaposlenika partnerskih institucija

Obrazovneaktivnosti zaposlenika projektnih partnera i suradnika pridonijele su razvoju i jačanju partnerstva. Cilj ove aktivnosti je poboljšanje kapaciteta lokalnih dionika za rješavanje problema na tržištu rada. Predstavnici vodećeg partnera, suradnika i ostalih partnera prošli su edukacije timskog rada, vođenja sastanaka, prezentacijskih i IT vještina. Projektom je planirano da će 10 osoba pohađati i završiti edukaciju za ECDL, a po 15 osoba ostale edukacije.

ECDL – Start diplomu dobilo je 14 osoba, 17 ih je završilo edukaciju ˝Timski rad˝, 16 edukaciju ˝Prezentacijske vještine˝, a 17 edukaciju ˝Vođenje sastanaka˝.

 

6. Promocija projekta

Promocija projekta bila je usmjerena na informiranje javnosti o ciljevima i aktivnostima projekta. U promociji su korištene:

 1. radio objave – planirano 5, realizirano 8 radio objava (6-Radio Kaj, 2-Radio Hrvatsko zagorje Krapina)
 2. novinski članci – planirano 7, realizirano 17 novinskih članaka (10-Zagorski list, 4-Večernji list, 2 – Z press i 1 Glas Zagorja),
 3. objave na WEB stranicama – 59objava (13-Radio Hrvatsko zagorje Krapina, po 10-Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija i Hrvatski zavod za zapošljavanje, 7-Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, 4-HGK Županijska komora Krapina, po 3-Radio Kaj i Radio Zlatar, te po 2-Radio Stubica i Zagorje.com).
 4. letci o projektu – 2000 komada,
 5. letci o internetskoj stranici i njezinim mogućnostima – 3000 komada,
 6. plakato lokacijama info točaka na kojima su postavljena prijenosna računala-10 komada,
 7. roll-up stalciza promociju internet stranice – 10 komada,
 8. objava priloga na televiziji – 2 Nezavisna televizija te
 9. radio kontakt emisije – 2 - Radio Kaj.