Poznanovec

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Bedekovčina
Ime poslovne zone Gospodarska zona Poznanovec
Kontakt ponuđača/agenta  
Sveukupna površina zone (ha) 13,6 ha
Ime većinskog vlasnika Općina Bedekovčina
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika 10,62 ha
Broj parcele  
Vlasnički list (broj):  
Katastarski(posjedovni) izvadak:  
Vrsta vlasništva ( vlasništvo, pravo gradnje) vlasništvo
Kontakt većinskog vlasnika  
Ostali vlasnici privatne osobe
Kontakt ostalih vlasnika Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina; www.bedekovcina.hr; e-mail: zeljko@bedekovcina.hr  tel.: 049 213 963, 098 9815837; fax: 049 214 893 
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne da
Prostorni plan (opis i godina donošenja) IV Izmjene i dopune PPUO Bedekovčina ("Sl. glasnik KZŽ" br. 7/12
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne Donijet UPU  ("Službeni glasnik KZŽ br. 7/12)
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) nije propisan
Moguće djelatnosti Građevinska područja u naseljima i površine izdvojene namjene izvan naselja s oznakom I predviđena su za gradnju gospodarskih i poslovnih građevina. Unutar njih mogu se graditi proizvodne, servisne, skladišne, komunalne zgrade, građevinski pogoni, pogoni za preradu mineralnih sirovina, zgrade za stočarsku proizvodnju i druge gospodarske potrebe, uredi, trgovine, hoteli i ugostiteljski sadržaji koji se smatraju bučnom djelatnošću i ne mogu se smjestiti unutar stambenih zona. U ove zone mogu se smjestiti sadržaji koji bitno ne onečišćuju okoliš, odnosno oni kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne da veličina parcele 2000 m2 min
Max brutto izgrađenost površine Kig = 0,6
Max iskoristivost površine Kis = 1
Max broj katova/visina građevine ( m) P0+P+2; Hmax=12 m, najveća ukupna visina građevine Smax=15 m 
Pristup do parcele-opis Do parcele vodi asfaltirana županijska cesta Ž2205 koja se veže na državnu cestu D24. Neposredno uz zonu prolazi željeznička pruga I reda, Zagreb-Varaždin.
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona se nalazi između naselja Bedekovčina, koja je sjedište općine, i naselja Poznanovec. Nalazi se 150 m južno od državne ceste D24 te neposredno s južne strane željezničke pruge Zagreb-Varaždin. Zona se trenutno koristi kao poljoprivredna površina - oranice i travnjaci. Zona je od urbanog centra Bedekovčine udaljena 2 km, do urbanog centra Zaboka - 12 km, Varaždina - 76 km te do Zagreba - 59 km.
Blizina urbanog centra km Zabok - 12 km, Krapina - 24 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis) ravničarski dio doline rijeke Krapine
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovite i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici Unutar zone nema nikakvih djelatnosti te se navode gospodarski čimbenici u neposrednoj blizini zone
1. Poljoprivredna zadruga Poznanovec : poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja kruha i peciva, trgovina
2. Inkop d.d. Poznanovec - proizvodnja obuće i prerada kože
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja  
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ?
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija ?
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja  
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ?
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija ?
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja  
Najam  
Pravo gradnje (broj godina)  
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo)  
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma ?
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija ?