Nezaposlenost

Prema podacima HZZ-a, tijekom 2014. godine evidentirano je prosječno 7.893 nezaposlenih osoba. Prethodnih godina Krapinsko-zagorska županija imala je  značajno više stope rasta registrirane nezaposlenosti u odnosu na prosjek RH (2012./2011. +11,3% (RH +6,2%), 2011./2010. +8,0% (RH +1,0%)). 

Tabela 10. Prosječna nezaposlenost za razdoblje 2010.-2014. godine

Godina Krapinsko-zagorska županija Republika Hrvatska
2010. 6.835 302.425
2011. 7.380 305.333
2012. 8.214 324.324
2013. 8.548 345.112
2014. 7.893 328.187

Izvor: HZZ Područna služba Krapina

Godišnji prosjek nezaposlenih osoba obzirom na razinu obrazovanja u 2014. godini (ukupno 7893 osoba) pokazuje da je najviše nezaposlenih osoba sa srednjom stručnom spremom (2685 ili 36,30%, SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike), zatim slijede osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (2015 osobe ili 25,53%) i osobe sa završenom osnovnom školom (1.800 osoba ili 22,82%) te osobe bez škole i sa nezavršenom osnovnom školom (485 ili 6,15%). Najmanje je nezaposlenih osoba sa prvim stupnjem fakulteta stručni studij ili viša škola (5,54%) te završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom (3,66%). Usporedbom broja nezaposlenih osoba u 2014. g. u odnosu na 2010. godinu primjetno je smanjenje nezaposlenosti među skupinama bez škole i nezavršene osnovne škole, sa završenom osnovnom školom, sa srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 3 godine, sa završenom gimnazijom. S druge strane, porast nezaposlenosti zabilježen je kod skupina s višom školom, I. stupnjem fakulteta i stručnim studijem,  sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom i sa srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 4 i više godina.

Nezaposlenost obzirom na razinu obrazovanja u Krapinsko-zagorskoj županiji prati trendove na razini Republike Hrvatske. Kao i u Županiji, na nacionalnoj razini najveći je udio nezaposlenih osoba sa srednjoškolskim zanimanjima do 3 godine (i škola za KV i VKV radnike). U odnosu na Kontinentalnu Hrvatsku, prosječan broj nezaposlenih osoba u 2014. godini zauzima udio od 3,46% ukupno nezaposlenih osoba, pri čemu se taj udio u promatranom razdoblju (2010. – 2014.) kreće na približnoj istoj razini oko 3%. 

Graf 4. Nezaposlenost u Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju 2010.-2014. godine prema stručnoj spremi

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje: www.hzz.hr -> Statistika On-line -> Registrirana nezaposlenost -> Razina obrazovanja

Krajem 2014. godine najveći broj nezaposlenih osoba bio je star između 55 i 59 godina (1.044 osobe ili 14,31%). Ovo predstavlja promjenu u odnosu na prethodne tri godine (2011.-2013.) kada je najviše nezaposlenih osoba bilo staro između 20 i 24 godine. 

Graf 5. Nezaposlenost u Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju 2010.-2014. godine prema dobnim skupinama

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje: www.hzz.hr -> Statistika On-line -> Registrirana nezaposlenost -> Dob