Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama, "Narodne novine", br. 25/13

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, "Narodne novine", br. 85/15

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija "Narodne novine", br. 83/14

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republlike Hrvatske "Narodne novine", br. 124/15

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Kriteriji za određivanje visine naknade

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Kontakt podaci službenika za informiranje

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Odluka o određivanju kriterija materijalnih troškova 

Pravilnik o ustroju službenog upisnika

OBRAZAC 1 - Upisnik .pdf

OBRAZAC 2 - Zahtjev za pristup informacijama .docx

OBRAZAC 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije .docx

OBRAZAC 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija .docx