Zagorska razvojna agencija raspisuje natječaj za višeg stručnog suradnika

10/12/2018

Zagorska razvojna agencija, OIB: 62236562878, Krapina, Frana Galovića 1b, dana 07.12.2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslana radnom mjestu: VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZA OPĆE, UPRAVNE, KADROVSKE I FINANCIJSKE POSLOVE

Mjesto rada: Krapina

Opis poslova radnog mjesta: - knjigovodstveni poslovi, kontiranje i knjiženje računovodstvene dokumentacije, obavljanje poslova analitičkog knjigovodstva, kontroliranje pravodobnog izvršenja financijskih obveza, zaprimanje i kontrola ulaznih računa, izrada izvješća o stanju nepodmirenih obveza i potraživanja, obračun plaća, bolovanja i ostalih naknada, vođenje pomoćnih knjiga i evidencija, vođenje kadrovske evidencije, usklađivanje dnevnika i glavne knjige, obračun i plaćanje svih vrsta poreza, doprinosa i drugih obveznih davanja, blagajničko poslovanje, vođenje registra ugovora, izradu komercijalne dokumentacije, ustrojavanje evidencije i sastavljanje mjesečnog izvješća o prisutnosti na radu, te obavljanje i drugih poslova prema uputi Poslodavca, koji odgovaraju naravi i vrsti poslova za koje je zasnovan radni odnos.

Stručni uvjeti:

  • završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija;
  • jedna godina radnog iskustva na istim ili slični poslovima – prednost kandidati sa iskustvom u knjigovodstvenim poslovima;
  • znanje engleskog jezika;
  • informatička pismenost.

Ostali uvjeti: - položen vozački ispit B kategorije

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik svjedodžbe ili diplome, preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. , preslik vozačke dozvole (obrada podataka odnosi se na ime i prezime, upis broja vozačke dozvole, datuma valjanosti, kategorija vozila (prikuplja se neposrednim uvidom), po obradi preslika se ne pohranjuje već strojno uništava. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Zagorske razvojne agencije www.zara.hr. Prijave se podnose isključivo putem maila na: karolina@zara.hr.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Zagorske razvojne agencije. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Zagorske razvojne agencije. Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica će obustaviti postupak natječaja.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Zagorskoj razvojnoj agenciji, OIB: 62236562878, Krapina, Frana Galovića 1b da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Zagorske razvojne agencije. Prava ponuditelja i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti internetskim stranicama Zagorske razvojne agencije, http://www.zara.hr/hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke o odabiru kandidata na web-stranici Zagorske razvojne agencije www.zara.hr. Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Zagorske razvojne agencije. Zagorska razvojna agencija

Prilog:

Natječaj.pdf

 

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA