Rezultati istraživanja kapaciteta za povlačenje sredstava Europske unije

03/10/2017

Među ključnim rezultatima analiza ističe se da čak 98 % organizacija planira prijaviti EU projekte i putem EU fondova financirati svoje razvojne projekte, od čega njih 88 % u idućih godinu dana. Značajan broj organizacija, njih 55 % oslanja se pri tomu na konzultantske usluge u pripremi i provedbi EU projekata. Najznačajnije prepreke u pripremi ili provedbi infrastrukturnih projekata koje su korisnici istaknuli koje su do sada imali su neriješeni vlasnički odnosi na zemljištima, proces upravljanja imovinom na državnoj razini, proces otkupa zemljišta i proces dobivanja dozvola.

Kao 3 najznačajnije prepreke u provedbi EU projekata, korisnici EU projekata identificirali su opsežnu administraciju projekta, postupke nabave na projektima i izazov financijskog upravljanja u projektima. S obzirom da je 2,5 iskaz samoprocjene prosječnog vlastitog administrativnog i financijskog kapaciteta organizacija za korištenje sredstava EU fondova (skala od 1 do 5), glavna područja koja organizacije smatraju da je potrebno unaprijediti za uvećanje apsorpcijskog kapaciteta EU fondova su ljudski resursi, financijski kapacitet te faktori vezani uz sustav EU fondova općenito (institucionalni okvir, pravila, procedure i praksa pripreme i provedbe projekata).

Istraživanje je također pokazalo da u RH prosječno 1,8 radno mjesto, odnosno 1,8 djelatnika po organizaciji, nedostaje na poslovima vezanima uz EU fondove, što pokazuje da je područje EU fondova i projekata i dalje u porastu na tržištu rada, te se kompetencije koje se povezuju s područje EU fondova zaista visoko tražene u svim županijama u RH.

Više informacija potražite na ovoj poveznici.