Poziv za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2018. godinu

05/04/2018

 

Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ured za suzbijanje zlouporabe droga pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga. 

Na natječaj pravo prijave imaju udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno iz Statuta udruge odnosno registrirane djelatnosti upisane u Registar udruga.

Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

PI. PREVENCIJA OVISNOSTI

  •  PI.A. Projekti prevencije ovisnosti
  •  PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja
  •  PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)

PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Sredstva za financiranje projekata osigurana su ukupnom iznosu od 3.700.000,00 kuna te su raspoređena na način da će se za prioritetno područje;

PI. PREVENCIJA OVISNOSTI

  • PI.A Projekti prevencije ovisnosti iz sredstava Ministarstva zdravstva dodijeliti 600.000,00 kuna, iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 1.000.000,00 kuna,
  • PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 150.000,00 kuna,
  • PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 800.000,00 kuna.

PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

  • iz sredstva Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 450.000,00 kuna, iz sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 500.000,00 kuna i iz sredstva Ministarstva zdravstva 200.000,00 kuna

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga je 50.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna po jednom projektu u prioritetnim područjima PI.A; PI.B; i PII.

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga u prioritetnom području PI.C je 100.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.

Udruge imaju pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta u jednom od prioritetnih područja. Ista udruga na ovaj natječaj može prijaviti maksimalno 3 projekta.

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna u prioritetnom području PI.A1, PI.A4, PI.B, PI.C, PII.A1 (za Projekte psihosocijalne podrške liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili poslijepenalni prihvat te uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije) i PII.A2., ali je poželjno da udruga provodi projekt u partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebice ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva projekta i njegove učinkovitije provedbe. Udruga projekt u ovim prioritetnim područjima može prijaviti u partnerstvu s drugim udrugama, socijalnim zadrugama, javnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za prioritetno područje PI.A2, PI.A3. i PII.A1 (za Projekte pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima) partnerstvo je obavezno.

Projekti udruga u PI.A2, PI.A3. obavezno se trebaju provoditi u partnerstvu s javnim ustanovama koje djeluju na području provedbe projekta.

Ostali mogući dodatni partneri u ovom prioritetnom području su:

  • udruge
  • socijalne zadruge
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za Projekte pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima u prioritetnom području PII.A1 partnerstvo je obavezno s nekom odgojno-obrazovnom ustanovom ili ustanovom za obrazovanje odraslih koja može izdati valjano uvjerenje o završenom školovanju i/ili prekvalifikaciji ukoliko se provodi školovanje i prekvalifikacija ovisnika za zanimanja potrebna na tržištu rada u sklopu Projekta resocijalizacije ovisnika.

Udruga može prijaviti projekt s maksimalno 4 partnera dok s ostalim organizacijama može ostvarivati neformalno partnerstvo i suradnju.

Udruga može u svim prioritetnim područjima sudjelovati i kao prijavitelj i kao partner. Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta u jednom prioritetnom području P I. i P II. vodeći računa da ista udruga na ovaj zajednički natječaj može prijaviti najviše 3 projekta. Broj prijava u kojima jedna udruga može sudjelovati kao partner nije ograničen.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta, tko nema pravo prijave te ostali detaljni uvjeti prijave na Natječaj opisani su u Uputama za prijavitelje Natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama nadležnog ministarstva i Ureda i traje od 28. ožujka 2018. do 27. travnja 2018. godine.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva (www.zdravstvo.gov.hr), Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr), Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.drogeiovisnosti.gov.hr ) i sustava www.financijskepodrske.hr. Prijava projekata vrši se isključivo preko sustava www.financijskepodrske.hr, a potpisan dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije dostavlja se putem pošte na adresu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Sve upute vezane uz prijavu projekta kroz sustav www.financijskepodrske.hr detaljno su objašnjenje u Uputama za prijavitelje.

Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje Natječaja u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu.

Razmatrati će se samo projekti koji su pravovaljano i pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte ured@uredzadroge.hr zaključno do 9. travnja 2018. godine.