Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu ulaganja u zajednici

17/07/2017

Provedbom Programa ulaganja u zajednici Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije želi ulagati u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene, koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i odražavaju potrebe kolektivnih prioriteta te doprinijeti fizičkoj i socijalnoj regeneraciji područja provedbe i očuvanju kulturne baštine i poticati održivi razvoj i uključenost lokalne zajednice. Sredstvima Programa sufinancirat će se projekti koji doprinose cilju Programa, od interesa su za širu lokalnu zajednicu, a ne mogu se financirati putem drugih postojećih financijskih mehanizama.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene, na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, u vlasništvu su javno-pravnih subjekata koji u njima pružaju usluge za zadovoljenje društvenih, kulturnih ili vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su javno-pravni subjekti, vlasnici prihvatljivih objekata.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti i čija će provedba pridonijeti cilju Programa.

Prihvatljivi troškovi su troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak PDV- a (ukoliko je prihvatljiv). Troškovi moraju biti neophodni za provođenje projekta, nastali tijekom provedbe na temelju sklopljenih važećih ugovora, dostavljeni po ovjerenim situacijama/računima te provjerljivi. Za prihvatljive aktivnosti, prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2017. , a traje do roka za predaju Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno do 31. ožujka 2018.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.

Raspoloživa sredstva i iznos sufinanciranja: raspoloživa sredstva Programa iznose 7.080.000,00 kuna (slovima: sedammilijunaosamdesettisućakunainulalipa). Jedan podnositelj zahtjeva, prema ovom Pozivu, može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje projekta. Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakunainulalipa) s PDV-om. Najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta je 10 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Postupak podnošenja zahtjeva: Podnositelji zahtjev mogu podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Poziva. Poziv je otvoren do 01.12.2017., no Ministarstvo zadržava pravo ranijeg zatvaranja poziva u slučaju ranijeg iskorištenja raspoloživih sredstava Programa.

Uz zahtjev podnositelj prilaže:

• Prijavni obrazac, cjelovito popunjen, potpisan i ovjeren pečatom, dostavljen u pisanom obliku;

• Proračun projekta, detaljno i jasno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom, dostavljen u pisanom obliku;

• Fotodokumentaciju postojećeg stanja objekta (najviše tri karakteristične fotografije).

Zahtjev treba biti popunjen na hrvatskom jeziku Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema „Programu ulaganja u zajednici“ - NE OTVARATI, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

Postupak odabira projekata: Odabir projekata za sufinanciranje temelji se na procjeni u kolikoj mjeri projektni prijedlog doprinosi cilju Programa te smatra li se njegova provedba važnim doprinosom razvoju i održivosti lokalne zajednice te uključenosti šire lokalne zajednice. Postupak odabira projekta obuhvaća provjeru administrativne usklađenosti i prihvatljivosti i procjenu kvalitete. Na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2017. godini. S odabranim Korisnicima Ministarstvo će potpisati Ugovor o sufinanciranju.

Za sva dodatna pitanja i informacije osobe za kontakt u Ministarstvu su:

- Irena Jagatić, telefon: 01/6391 461, e-adresa: irena.jagatic@mrrfeu.hr;

- Snježana Vlahinić, tel: 01/4569 185, e-adresa: snjezana.vlahinic@mrrfeu.hr.

Poziv za iskaz interesa s prilozima (Prijavni obrazac, Proračun projekta) i Program ulaganja u zajednici dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.razvoj.gov.hr pod nazivom POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema „Programu ulaganja u zajednici“.

 

Više informacija potražite ovdje.