Obavijest proračunskim korisnicima koji podnose Zahtjev za potporu na natječajima za operaciju 4.1.1. i 4.1.2.

16/06/2017

Obavještavamo proračunske korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječajima za operacije 4.1.1. i 4.1.2. da s obzirom da nisu predviđeni u padajućim izbornicima u AGRONET-u po pitanju financijske dokumentacije, a jesu prihvatljivi korisnici, da u AGRONET-u u poglavlju „TIP POREZNOG OBVEZNIKA, OCJENA POVIJESNIH POKAZATELJA POSLOVANJA KORISNIKA I POREZNI STATUS„ (za operaciju 4.1.1), odnosno „TIP POREZNOG OBVEZNIKA“ (za operaciju 4.1.2) odaberu  opciju „OSTALO“ , točka „Proizvođačke organizacije koje su osnovane kao udruge“ i umjesto Financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za prethodnu financijsku godinu učitaju Financijske izvještaje proračunskih korisnika za 2016. godinu, odnosno:
 
•Bilancu
• Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
•Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
•Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji      
•Izvještaj o obvezama      
•Bilješke    
 
Što se tiče izračuna bodova po kriteriju ekonomičnosti ukupnog poslovanja za natječaje iz operacije 4.1.1., proračunski korisnici za izračun trebaju koristiti slijedeću formulu: EBITDA marža= (ukupni prihodi – ukupni rashodi + otpis/ispravak vrijednosti dugotrajne imovine)/ prihodi *100  
 
U izračun varijable „otpis/ispravak vrijednosti dugotrajne imovine“ ulazi zbroj ispravaka vrijednosti iz bilance (izračun=vrijednost na 31.12.2016. – vrijednost na 1.1.2016. za svaku pojedinu stavku) i to za:
 
•građevinske objekte
•postrojenja i opremu
•prijevozna sredstva
•knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
•višegodišnjih nasada i osnovnog stada          
•nematerijalne proizvedene imovine
•neproizvedene dugotrajne imovine