Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana

14/06/2016

Krapinsko-zagorska županija raspisala je NATJEČAJ za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini.
 
Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije.
 
Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i bave se primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.
 
Uvjeti prihvatljivosti:
  1. Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji,
  2. Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,
  3. Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
  4. Korisnik mora izvršiti kupnju malih purića od uzgajivača čiji su zagorski purani upisani u JRDŽ,
  5. Korisnik mora izvršiti odabir pojedinih kljunova u matična jata, prstenovanje i upis istih u JRDŽ po njihovom izrastu.
Prihvatljive aktivnosti su:
  • Kupnja malih purića,
  • Nabava hrane za male puriće.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2016. godine.

Aktivnost nabave hrane za male puriće ne može se prijaviti na Natječaj kao jedina aktivnost nego samo uz aktivnost kupnje malih purića i to u maksimalnom iznosu do 800,00 kuna po jatu.
 
Iznos i udio potpore
Visina potpore po korisniku iznosi do 10.000,00 kuna, a maksimalno do 50% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.
 
Način i uvjeti podnošenja Zahtjeva za potporu
Zahtjevi za potporu  podnose se na popunjenim službenim obrascima sa utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za potporu. Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na službenim stranicama Županije, gdje se nalaze i Pravilnik i detaljnije informacije o natječaju.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 14. lipnja 2016. i traje do 14. srpnja 2016. godine.