Mogućnosti financiranja u razdoblju 2021.-2027. iz programa Europske teritorijalne suradnje

20/09/2018

Informacije s održanih konzultacija na temu mogućnosti financiranja u razdoblju 2021.-2027. iz programa Europske teritorijalne suradnje; izvjestiteljica: Marie-Antoinette MAUPERTUIS

Kontekst prijedloga: S uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja, Europska komisija predviđa promjene u sadašnjem sustavu europske teritorijalne suradnje za razdoblje od 2021. do 2027.

Izvjestiteljica MAUPERTIUS informirala je sudionike konzultacija o problemu reduciranja sredstava za Europsku teritorijalnu suradnju u cjelini, ali pogotovo smanjenje sredstava za prekograničnu suradnju i smanjenje stopa sufinanciranja sa 85% na 70% kako je predviđeno u planu Europske komisije. Većina regija kritična je prema tom prijedlogu, posebno u kontekstu smanjenja stope sufinanciranja od strane Europske unije sa 85% na 70% te definiranja regija u sklopu prekogranične suradnje prema predloženim uvjetima (25 kilometara od kopnene granice + 50% stanovništva regije). Kako je najavljeno, u razdoblju 2021. – 2027. nastojat će se dodatno ojačati suradnja kroz programe Interrega, kroz sljedeće mjere:

1. Prekogranični programi bit će pojednostavnjeni radi koncentracije sredstava na kopnenim granicama gdje postoji visoki stupanj prekogranične interakcije. Pomorska suradnja pojačat će se kombiniranjem prekogranične i transnacionalne dimenzije rada preko morskih bazena u okviru novih pomorskih programa;

2. uključivanjem prekogranične suradnje u nedavni rad na politikama, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije „Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a” („Komunikacija o graničnim regijama”). Usmjeravanjem programa na djelovanje koje je od neposrednog interesa za ljude i poduzeća u pograničnim regijama;

3. jačanjem programa Interrega za transnacionalnu i pomorsku suradnju koji obuhvaćaju ista funkcionalna područja kao i postojeće makro-regionalne strategije. Povećanjem usklađenosti između financiranja prioriteta i makroregionalnih strategija;

4. jačanjem međuregionalne suradnje za inovacije, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije „Jačanje inovacija u europskim regijama – strategije za pametan, uključivi i održivi rast”. To će se postići predlaganjem novog međuregionalnog instrumenta namijenjenog za pomoć onima koji su uključeni u strategije pametne specijalizacije (S3) da se okupe kako bi povećali inovacije te na europsko tržište donijeli inovativne proizvode i procese;

5. Uredbom o zajedničkim odredbama i Uredbom o EFRR-u dodatno će se potaknuti i poduprijeti bolja koordinacija programa Interreg te programa za radna mjesta i rast. To će se postići osiguravanjem da mjere koordinacije budu jasno navedene u prioritetima koji se financiraju u okviru tih programa.

Slijedom toga, sastavnica prekogranične suradnje bit će usmjerena na kopnene granice, dok će prekogranična suradnja na morskim granicama biti integrirana u proširenu sastavnicu „transnacionalna i pomorska suradnja”. Kad je riječ o prekograničnoj suradnji, regije koje primaju potporu iz EFRR-a su regije Unije razine NUTS 3 duž svih unutarnjih i vanjskih kopnenih granica s trećim zemljama ili partnerskim zemljama. Regije na pomorskim granicama koje su povezane morem fiksnom vezom također primaju potporu u okviru prekogranične suradnje. Kad je riječ o transnacionalnoj i pomorskoj suradnji, regije koje trebaju primiti potporu iz EFRR-a regije su Unije razine NUTS 2 koje obuhvaćaju susjedna funkcionalna područja, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, makroregionalne strategije ili strategije morskog bazena.

Izvjestiteljica MAUPERTIUS je potvrdila da će po pitanju kritičnih točaka, za koje su većina regija složne da se trebaju mijenjati, prezentirati perspektivu regija u razgovorima s Europskom komisijom. MAUPERTIUS će argumentirati da se stopa sufinanciranja održi na razini od 85%, da se i u budućnosti garantiraju prekogranični projekti u regijama sa slabijim financijskim mogućnostima za sufinanciranje te se dotaknuti definiranja regija u sklopu programa prekogranične suradnje.

Vremenski plan:

• 19.09.2018. – Prijedlog izvjestiteljice MAUPERTIUS prema Europskoj komisiji

• 22.10.2018./23.10.2018. – COTER sjednica

• PLAN: 12.2018. Plenarna sjednica Skupštine regionalnih i lokalnih vlasti EU-a