Javni poziv jedinicama lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata u 2016. godini

26/10/2016

U skladu sa člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14, te Odlukom  o povjeravanju poslova  od općeg gospodarskog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o., (Klasa:311/01/15-01/11, Ur.broj: 2140/01-01-15-3, od 05. veljače 2015.) Zagorska razvojna agencija d.o.o. dana 26.10.2016. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

jedinicama lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata

u 2016. godini

 

  1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za savjetodavnu podršku za pripremu projekata od općeg gospodarskog interesa temeljem Odluke Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske unije o financiranju projekta „ZeZ-Znanjem za Europsko zajedništvo u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 10: Tehnička pomoć te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

  1. Cilj Javnog poziva je pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko-zagorske županije  za što je Zagorska razvojna agencija d.o.o. primila bespovratna sredstva, te će savjetodavnu podršku pružati bez naknade.

 

  1. Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje planiraju prijavu projekata za Mjeru 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Podmjere 7.2. i 7.4., operacije:

a)       7.2.2. Ulaganja u nerazvrstane ceste

b)       7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 

  1. Uvjeti prihvatljivosti:

a)      JLS mora biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,

b)      JLS može podnijeti prijavu za pripremu projekta koji je u skladu sa strateškim razvojnim programom JLS-a i prostornim planom JLS-a,

c)       JLS može podnijeti prijavu za pripremu projekta ukoliko je u procesu izrade i donošenja strateškog razvojnog programa, a isti će biti u skladu sa programom,

d)      JLS  mora imati spremnu projektno-tehničku dokumentaciju te građevinsku dozvolu ili drugi važeći dokument za ulaganja koja to i zahtijevaju i/ili mora biti u postupku ishođenja

e)      Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole i/ili akti moraju glasiti na JLS

f)        Ulaganje se mora provoditi u naseljima s najviše 5 000 stanovnika

g)      JLS može prijaviti jedan projekt po jednoj operaciji

 

  1. Prihvatljivi projekti/operacije su:

I)          7.2.2. Ulaganja u nerazvrstane ceste

a)      Građenje nerazvrstanih cesta

II)        7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

-            Građenje i/ili opremanje:

a)       vatrogasnog doma

b)      društvenog doma/ kulturnog centra

c)       planinarskog doma i skloništa

d)      turističkog informativnog centra

e)      dječjeg igrališta

f)        sportske građevine

g)      objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.)

h)      rekreacijske zone na rijekama i jezerima

i)         biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste)

j)         tematskog puta i parka

k)       građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)

l)         javne zelene površine (park i slično)

m)     pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)

n)      pješačke zone

o)      otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)

p)      groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

q)      tržnice i

r)        javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

 

  1. Način i uvjeti podnošenja prijave:

Prijava se podnosi na popunjenom službenom obrascu koji se može preuzeti na web stranici: http://www.zara.hr. Obrazac za prijavu ne smije se ni na koji način mijenjati.

Potpisani i ovjereni obrazac dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba ispisati naziv i adresu pošiljatelja te istu dostaviti na adresu:

 

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O.

Frana Galovića 1b, 49 000 Krapina

s naznakom za

Javni poziv

jedinicama lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata u 2016. godini

 

  1. Rok za podnošenje prijava počinje teći 26.10.2016. i traje do 04.11.2016. godine.

 

  1. Prijave se obrađuju prema stupnju prihvatljivosti. Za projekte koji udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti izraditi će se rang lista prihvatljivih projekata prema redoslijedu njihovog zaprimanja. Sa utvrđene rang liste odabrati će se prvih 15 najviše rangiranih projekata za pružanje savjetodavne pomoći u njihovoj pripremi za financiranje iz EU fondova putem operacija navedenih u točki 5. ovog Poziva, dok će preostali projekti sa rang liste biti uvršteni na rezervnu listu te će se obrađivati prema redoslijedu i u skladu sa raspoloživim resursima. Rang lista zaprimljenih prijava objaviti će se na internetskoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. u roku sedam radnih dana od isteka roka za prijavu.  Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz točaka 3.4. i 5. ovog Poziva, neće se razmatrati.

 

  1. O rezultatima Javnog poziva prijavitelji će biti obavještene pisanim putem u roku sedam radnih dana od isteka roka za prijavu.

 

Prilozi:

1. Tekst Javnog poziva

2. Obrazac za prijavu

3. Rang lista