Javni poziv javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata u 2018. godini

06/03/2018

U skladu sa člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14, te Odlukom  o povjeravanju poslova  od općeg gospodarskog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o., (Klasa:311/01/15-01/11, Ur.broj: 2140/01-01-15-3, od 05. veljače 2015.) Zagorska razvojna agencija d.o.o. dana 06.03.2018. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu  i provedbu projekata

u 2018. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu projekata od općeg gospodarskog interesa temeljem Odluke Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske unije o financiranju projekta „ZeZ-Znanjem za Europsko zajedništvo u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 10: Tehnička pomoć te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 1. Cilj Javnog poziva je pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko-zagorske županije  za što je Zagorska razvojna agencija d.o.o. primila bespovratna sredstva, te će savjetodavnu podršku pružati bez naknade.

 

 1. Prihvatljivi korisnici za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata za prijavu su javnopravna tijela sa područja Krapinsko-zagorske županije.

 

 1. Uvjeti prihvatljivosti

a) za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata:

 • Javnopravna tijela moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,
 • Javnopravna tijela moraju imati spremnu projektno-tehničku dokumentaciju te građevinsku dozvolu ili drugi važeći dokument za ulaganja koja to i zahtijevaju i/ili mora biti u postupku ishođenja
 • Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole i/ili akti moraju glasiti na javnopravno tijelo koje podnosi prijavu

 

b) za pružanje savjetodavne podrške za provedbu projekata:

 • Javnopravna tijela moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,
 • Javnopravna tijela moraju imati dodijeljene Odluke o dodjeli bespovratne potpore i/ili potpisane Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava  sa nadležnim tijelom koje im je odobrilo potporu

 

 1. Prihvatljive aktivnosti su prijava projekata za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata te njihovu prijavu na natječaje iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. čiji prijavitelji mogu biti javnopravna tijela te za provedbu projekata odobrenih iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 1. Način i uvjeti podnošenja prijave:

Prijava se podnosi na popunjenom službenom obrascu koji se može preuzeti na web stranici: http://www.zara.hr. Obrazac za prijavu ne smije se ni na koji način mijenjati.

 

Potpisani i ovjereni obrazac dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba ispisati naziv i adresu pošiljatelja te istu dostaviti na adresu:

 

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O.

Frana Galovića 1b, 49 000 Krapina

s naznakom za

Javni poziv

javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata

u 2018. godini

 

 1. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 06.03.2018. i biti će otvoren do kraja 2018. godine ili do ispunjenja kvote prihvatljivih projekata.

 

 1. Prijave se obrađuju prema stupnju prihvatljivosti i redoslijedu zaprimanja. Za projekte koji udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti  iz točke 3., 4., 5. i 6. ovog Poziva potpisati će se Ugovor o pružanju savjetodavne podrške za pripremu i/ili provedbu projekata. Kvota projekata za koje će se pružiti savjetodavna podrška je 20 projekata. Ukoliko se po objavi Natječaja na koji se odabrani projekat putem ovog Poziva može prijaviti te dostavi potrebne dokumentacije za prijavu utvrdi da isti ne udovoljava uvjetima Natječaja i Pravilnika neće se pristupiti pripremi i prijavi projekta i/ili provedbi projekta. Ukoliko se po objavi ovog Poziva zaprimi više od 20 prijava, izraditi će se Rang lista sukladno prihvatljivosti projekata i redoslijedu zaprimanja odnosno odabrati će se prvih 20 projekata prihvatljivih za pružanje savjetodavne pomoći u njihovoj pripremi za financiranje iz EU fondova i/ili provedbi projekta, dok će preostali projekti sa rang liste biti uvršteni na rezervnu listu te će se obrađivati prema redoslijedu i u skladu sa raspoloživim resursima. Rang lista zaprimljenih prijava će se  objaviti na internetskoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. po ispunjenju kvote.  Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz točaka 3., 4.,  5. i 6. ovog Poziva, neće se razmatrati.

 

 1. Javnopravna tijela ne trebaju prijavljivati projekte koje su već prijavile i koji su odabrani za pružanje savjetodavne pomoći u njihovoj pripremi  temeljem Javnog poziva objavljenog u 2016. godini, te prvog i drugog Javnog poziva objavljenog u 2017. jer će isti biti prijavljeni na natječaj u narednom razdoblju. Već odabrani projekti ne ulaze u kvotu projekata (prvih 20) koji će se odabrati temeljem ovog Javnog poziva.

 

 1. O rezultatima Javnog poziva prijavitelji će biti obavješteni pisanim putem u roku od deset dana od zaprimanja prijave.

 

Prilozi:

 1. Obrazac 1
 2. Obrazac 2
 3. Popis javnopravnih tijela
 4. I. Izmjena Poziva