Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja

17/10/2017

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/14 i 67/15) i članka 35. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14, 2/15, 13/15 i 113/16), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava za programe inovativnog zapošljavanja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavcima koji nemaju zaposlene osobe s invaliditetom a realizacijom ovog programa ih namjeravaju zaposliti, te osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 kuna.

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja, na javni natječaj mogu se prijaviti poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavci koji će kroz provedbu programa inovativnog zapošljavanja zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada (dodjela sredstava ovakvim poslodavcima izvršit će se tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom) i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju na otvorenom tržištu rada. Sažetak uvjeta za prijavitelje:

 • pozitivno posluju
 • imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 • nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 • nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi
 • su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom
 • imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva
 • nisu u postupku likvidacije, stečaja, stečaju ili su ispunjeni uvjeti da se nad podnositeljem prijave pokrene cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika
 
Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj. U slučaju da u prijavi podnositelj traži sredstva sufinanciranja za više područja djelatnosti (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prvenstvu (prioritetu) financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.
 
Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju inovativno zapošljavanje, a služe za:
 • nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom,
 • ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme
 • izgradnju ili širenje poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom, ako su takvi troškovi izravna posljedica inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje.
Podnositelji prijava na natječaj koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez PDV-a), dok se poslodavcima koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).
Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava. Neće se razmatrati prijave na javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka.
 
Opširnije uvjete, popis potrebne dokumentacije, dodatna objašnjenja, obrasce i više detalja možete pronaći ovdje.