Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini „I JA ŽELIM POSAO“

02/06/2017

Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini usmjeren na teško zapošljive, ranjive i marginalizirane skupine i projekte koji potiču odnosno povećavaju njihovu zapošljivost.

Programsko područje financiranja: Povećanje zapošljivosti pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina (dalje u tekstu: ciljne skupine).
Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada.
Pri prijavi projekta potrebno je obrazložiti na koji način je utvrđeno da je ciljna skupina teško zapošljiva te na koji su način utvrđene potrebe na tržištu rada za kompetencijama, znanjima i vještinama koje će projektom biti usvojene. Obrazloženje je potrebno potkrijepiti službenim podacima ako su dostupni.
Glavni kriterij za odabir je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.
Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:
   - međugeneracijsko povezivanje,
   - uključivanje javno-civilnog partnerstva,
   - poticanje samozapošljavanja,
   - provedbu projekata u županijama s većom stopom nezaposlenosti od prosjeka Republike Hrvatske: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska (Izvor: Godišnjak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2015.).

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice i koje:
- djeluju najmanje 2 godine do dana objave natječaja,
- vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
- ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza te
- čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu,
- protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak niti su pravomoćno osuđeni,
- i kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskog područja financiranja ovog Natječaja.

Udruge koje prijavljuju projekt na natječaj moraju imati usklađen statut s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) ili potvrdu nadležnog ureda o podnošenju zahtjeva za usklađivanje statuta nadležnom uredu.
Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta u sklopu ovog natječaja. Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.
Prijave organizacija civilnog društva čiji su projekti financirani ili sufinancirani putem Javnog natječaja za donacije HBOR-a u 2016. godini neće biti uzete u razmatranje na ovom Natječaju.
Prihvatljive organizacije, koje istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na negospodarsku aktivnost te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga niti se usluge koje će pružati smiju naplaćivati ciljnoj skupini.

Na natječaj se ne mogu prijaviti:
   - fizičke osobe,
   - poduzetnici – subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, uključujući i samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću.
   - tijela javne vlasti – popis tijela javne vlasti nalazi se na stranicama Povjerenika za informiranje RH http://www.pristupinfo.hr/tijela-i-sluzbenici-za-informiranje/,
   - političke stranke,
   - organizacije civilnoga društva čiji osnivači su ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Komisije za procjenu projekata prijavljenih na natječaj za donacije i/ili članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik),
   - organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe,
   - organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju,
   - udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu.

Uzimat će se u obzir isključivo prijave ispunjene na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio dokumentacije koji se nalazi na kraju ove stranice.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 kuna
Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, što je ujedno i najviši iznos koji se smije zatražiti u prijavi projekta.
Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Rok za prijavu: 19. lipnja 2017.

Više informacija o natječaju možete vidjeti ovdje.