Europska komisija objavila je dva nova natječaja za promociju poljoprivrednih proizvoda za 2018. godinu

16/01/2018

Europska komisija objavila je dva nova natječaja za promociju poljoprivrednih proizvoda za 2018. godinu:

Ukupni proračun predviđen za sufinanciranje aktivnosti u sklopu poziva za jednostavne programe iznosi 95 000 000 EUR te za složene programe 74 100 000 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji:

-trgovinske ili međutrgovinske organizacije osnovane u državi članici, koje su reprezentativne za dotični sektor ili dotične sektore u toj državi članici, a posebno sektorske organizacije iz članka 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) te skupine iz članka 3. točke 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8) pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen u okviru potonje uredbe i koji je obuhvaćen tim programom

-organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača iz članaka 152. i 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koje je priznala određena država članica

-tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka informiranju o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je dotična država članica povjerila jasno definiranu zadaću pružanja javnih usluga u tom području. Ta tijela moraju biti zakonito osnovana u državi članici o kojoj je riječ barem dvije godine prije datuma poziva za podnošenje prijedloga iz članka 8. stavka 2.

 

Detaljni popis prihvatljivih prijavitelja, s prihvatljivim temama, ukupnim predviđenim iznosom i prioritetima za 2018. godinu, ciljevima koje se nastoji ostvariti i očekivanim rezultatima navedeni su u tablicama u pozivu, na linkovima.

 

Opći cilj mjera informiranja i promocije jest jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora Unije.

Posebni ciljevi mjera informiranja i promocije jesu:

(a)podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Uniji;

(b)povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Uniji i izvan nje;

(c)podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Unije i njihovo priznavanje;

(d)povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama s najvećim potencijalom za rast;

(e)ponovno uspostavljanje uobičajenih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

 

Jednostavne programe mogu prijaviti jedna ili više organizacija iz iste zemlje EU, dok na složene programe prijavu mogu podnijeti najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna ili više europskih organizacija.

 

Rok za prijavu 12. travanj 2018. godine.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći i na slijedećim linkovima: