Javni poziv javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata u 2017. godini

13/02/2017

U skladu sa člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14, te Odlukom  o povjeravanju poslova  od općeg gospodarskog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o., (Klasa:311/01/15-01/11, Ur.broj: 2140/01-01-15-3, od 05. veljače 2015.) Zagorska razvojna agencija d.o.o. dana 13.02.2017. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata

u 2017. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za savjetodavnu podršku za pripremu projekata od općeg gospodarskog interesa temeljem Odluke Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske unije o financiranju projekta „ZeZ-Znanjem za Europsko zajedništvo u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 10: Tehnička pomoć te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 1. Cilj Javnog poziva je pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko-zagorske županije  za što je Zagorska razvojna agencija d.o.o. primila bespovratna sredstva, te će savjetodavnu podršku pružati bez naknade.

 

 1. Prihvatljivi korisnici za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata za prijavu na Mjeru 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Podmjera 7.1., 7.2. i 7.4., operacije su:

a)       7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

-          Jedinice lokalne samouprave (JLS)

 

b)       7.2.2. Ulaganja u nerazvrstane ceste

-          Jedinice lokalne samouprave (JLS)

 

c)       7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

-          Jedinice lokalne samouprave i ostala javnopravna tijela

 

 1. Uvjeti prihvatljivosti:

a)      Javnopravna tijela moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,

b)      Javnopravna tijela mogu podnijeti prijavu za pripremu projekta za operacije 7.2.2. i 7.4.1. koji je u skladu sa strateškim razvojnim programom JLS-a i prostornim planom JLS-a,

c)       Javnopravna tijela mogu podnijeti prijavu za pripremu projekta za operacije 7.2.2. i 7.4.1. ukoliko je u procesu izrade i donošenja strateškog razvojnog programa, a isti će biti u skladu sa programom,

d)      Javnopravna tijela moraju imati spremnu projektno-tehničku dokumentaciju te građevinsku dozvolu ili drugi važeći dokument za ulaganja koja to i zahtijevaju i/ili mora biti u postupku ishođenja

e)      Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole i/ili akti moraju glasiti na javnopravno tijelo koje podnosi prijavu

f)        Ulaganja za operacije 7.2.2. i 7.4.1. moraju se provoditi u naseljima s najviše 5 000 stanovnika

g)      JLS koje se prijavljuju za operaciju 7.1.1. mogu imati najviše 10.000 stanovnika

 

 1. Prihvatljivi projekti/operacije su:

I)          7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

a)    izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada

b)    izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada i

c)    izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada

 

II)        7.2.2. Ulaganja u nerazvrstane ceste

a)      građenje nerazvrstanih cesta

 

III)       7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

-            Građenje i/ili opremanje:

a)       vatrogasnog doma

b)      društvenog doma/ kulturnog centra

c)       planinarskog doma i skloništa

d)      turističkog informativnog centra

e)      dječjeg igrališta

f)        sportske građevine

g)      objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.)

h)      rekreacijske zone na rijekama i jezerima

i)         biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste)

j)         tematskog puta i parka

k)       građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)

l)         javne zelene površine (park i slično)

m)     pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)

n)      pješačke zone

o)      otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)

p)      groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

q)      tržnice i

r)        javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

 

 

 1. Način i uvjeti podnošenja prijave:

Prijava se podnosi na popunjenom službenom obrascu koji se može preuzeti na web stranici: http://www.zara.hr. Obrazac za prijavu ne smije se ni na koji način mijenjati.

Potpisani i ovjereni obrazac dostavlja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba ispisati naziv i adresu pošiljatelja te istu dostaviti na adresu:

 

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O.

Frana Galovića 1b, 49 000 Krapina

s naznakom za

Javni poziv

javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata

u 2017. godini

 

 1. Rok za podnošenje prijava počinje teći 13.02.2017. i traje do  20.02.2017. godine.

 

 1. Prijave se obrađuju prema stupnju prihvatljivosti. Za projekte koji udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti izraditi će se rang lista prihvatljivih projekata prema redoslijedu njihovog zaprimanja. Sa utvrđene rang liste odabrati će se prvih 15 najviše rangiranih projekata za pružanje savjetodavne pomoći u njihovoj pripremi za financiranje iz EU fondova putem operacija navedenih u točki 5. ovog Poziva, dok će preostali projekti sa rang liste biti uvršteni na rezervnu listu te će se obrađivati prema redoslijedu i u skladu sa raspoloživim resursima. Rang lista zaprimljenih prijava objaviti će se na internetskoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. u roku sedam radnih dana od isteka roka za prijavu.  Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz točaka 3., 4. i 5. ovog Poziva, neće se razmatrati.

 

 1. JLS ne trebaju prijavljivati projekte za operaciju 7.4.1. koje su već prijavile i koji su odabrani za pružanje savjetodavne pomoći u njihovoj pripremi  temeljem Javnog poziva objavljenog u 2016. godini, jer će isti biti prijavljeni na natječaj u 2017. godini pošto natječaj za 7.4.1. nije bio otvoren u 2016. godini. Odabrani projekti u 2016. godini ne ulaze u kvotu projekata (prvih 15) koji će se odabrati temeljem ovog Javnog poziva.

 

 1. O rezultatima Javnog poziva prijavitelji će biti obavještene pisanim putem u roku sedam radnih dana od isteka roka za prijavu.

 

Prilozi:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. Obrazac
 3. Popis javnopravnih tijela
 4. Rang lista