WBIF

Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu pokrenut je u prosincu 2009. godine kao zajednička inicijativa Europske komisije zajedno s Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB), Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskom investicijskom bankom (EIB), a inicijativa je podržana od strane Vijeća Europe. Radi se o inovativnoj financijskoj inicijativi koja ujedinjuje bespovratna sredstva u svrhu usmjeravanja zajmova za financiranje prioritetnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu. Djelokrug WBIF-a proširen je i na područja socio-ekonomskog razvitka i energetske učinkovitosti. Projekti kojima se dodjeljuje bespovratna pomoć od strane WBIF-a moraju biti locirani na teritoriju jedne ili više zemalja korisnica na Zapadnom Balkanu, a to su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Srbija.

Detaljnije informacije o Okviru za investicije na Zapadnom Balkanu možete pronaći na www.wbif.eu

WBIF dodjeljuje bespovratna sredstva projektima za koje postoji vjerojatnost da će biti podržani zajmovima od uključenih međunarodnih financijskih institucija i drugih financijskih partnera. Bespovratna sredstva koriste se za pripremu projekata, ubrzavanje korištenja postojećih zajmova ili premošćivanje financijskih nedostataka. WBIF pruža zemljama korisnicama integrirani financijski paket za investicijske projekte koji su ocijenjeni kao prioritetni za razvoj infrastrukture. Bespovratna sredstva dolaze iz: Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA Europske komisije, doprinosa banaka: CEB-a, EBRD-a i EIB-a; doprinosa bilateralnih donora putem Europskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan (European Western Balkans Joint Fund – EWBJF).

WBIF se sastoji od dvije ključne komponente:

 • Joint Grant Facility (JGF), koji prikuplja bespovratna sredstva iz proračuna Europske komisije, CEB-a, EBRD-a, EIB-a i bilateralnih donora;
 • Joint Lending Facility (JLF), temeljen na zajmovima koje pružaju CEB, EBRD i EIB i povećanoj suradnji s drugim multilateralnim razvojnim i bilateralnim financijskim institucijama.

Sredstva Joint Grant Facility-a imaju prvenstvenu namjenu podržati operacije koje zajednički financiraju institucije koje surađuju u Joint Lending Facility-u.

Investicijski projekti trebaju doprinositi ciljevima koji imaju za svrhu gospodarski, društveni i okolišni razvoj Zapadnog Balkana. Mogućnost financiranja imaju projekti koji uključuju razvoj infrastrukture u sektorima zaštite okoliša, energetike, prometa i socijalnog sektora, kao i razvoj privatnog sektora. Prioritetne projekte definiraju i predlažu zemlje korisnice. WBIF dodjeljuje financijske potpore korisnicima na nekoliko načina: tehnička pomoć za pred-investicijske studije (poput studija utjecaja, studija izvodljivosti, izrade idejnih i glavnih projekata, nadzora projekta i sl.), su-financiranje investicije, dodjela poticaja financijskim posrednicima te subvencioniranje kamatne stope zajmova. Projekti koji utječu na razvoj regije i podrazumijevaju suradnju između dvije ili više zemalja Zapadnog Balkana imaju prednost kod odlučivanja o projektnim prijavama.

Mogućnost financiranja imaju projekti iz sljedećih podsektora:

 • Okoliš: vodoopskrba, pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja, upravljanje krutim otpadom i opasnim otpadom, kontrola emisija;
 • Energetika: obnovljivi izvori energije, kogeneracija, interkonekcije, prijenos, hidroenergija, plinovodi;
 • Energetska učinkovitost i uštede;
 • Promet: ceste, željeznice, unutarnji plovni putevi, zračne luke, gradski prijevoz;
 • Socijalni sektor: škole i obrazovni centri, bolnice, socijalno stanovanje i druge javne zgrade;
 • Malo i srednje poduzetništvo, podrška privatnom i financijskom sektoru.

Brojke za odobrene projekte odražavaju činjenicu da WBIF u načelu daje prednost potencijalnim zemljama kandidatkinjama, s obzirom da zemlje kandidatkinje imaju pristup III. komponenti IPA-e koja im omogućava korištenje IPA sredstava za investicije u okoliš, transport i regionalnu konkurentnost.

Sustav provedbe

Projektne prijave za WBIF podnose se uredu nacionalnog IPA koordinatora (NIPAK) u zemlji korisnici WBIF-a. Nakon odobrenja NIPAK-a, projektne prijave za WBIF prosljeđuju se Project Financiers' Group-i (PFG) koja se sastoji od predstavnika Europske komisije i uključenih međunarodnih financijskih institucija. PFG je odgovorna za dvostupanjsku ocjenu prijava, tzv. analizu (screening) i procjenu (assessment). PFG predlaže pozitivno ocjenjene projektne prijave Upravljačkom odboru WBIF-a na konačno odobrenje i praćenje njihove provedbe. Upravljački odbor sastoji se od predstavnika Europske Komisije, partnerskih međunarodnih financijskih institucija (CEB, EBRD, EIB) i institucija koji doprinose EWBJF-u, a predstavnici zemalja korisnica su promatrači.

Pozivi za podnošenje projektnih prijava objavljuju se dva puta godišnje (okvirno u veljači i rujnu), ovisno o planiranim sastancima Upravljačkog odbora gdje sve uključene strane glasaju o odobravanju projekata (okvirno u lipnju i prosincu).

Instrument za dodjelu bespovratnih sredstava kroz tehničku pomoć provodi se putem angažiranja konzultanata koji su već ugovoreni od strane Europske komisije i na raspolaganju za rad na pripremi projekata nakon njihovog odobrenja. Više informacija o Infrastructure Projects Facility (IPF) in the Western Balkans, odnosno instrumentu tehničke pomoći koji izrađuje pripremne studije možete pronaći na www.wbif-ipf.eu.

WBIF i Republika Hrvatska

Republika Hrvatska je korisnica instrumenta WBIF. Budući da Hrvatska može koristiti sredstva iz svih pet komponenti programa IPA, korištenje sredstava iz fonda WBIF-a je ograničeno u sektorima prometa i okoliša koji se već financiraju iz III. komponente programa IPA – Regionalni razvoj.

Projektne prijave za WBIF podnose se Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), tj. NIPAK uredu u Hrvatskoj koji je ujedno i promatrač Upravljačkog odbora WBIF-a .

MRRFEU koordinira sudjelovanje u WBIF-u na slijedeći način:

 • Nakon što WBIF objavi poziv na dostavu projektnih prijedloga, MRRFEU proslijeđuje poziv ministarstvima nadležnima za sektore okoliša, energetike, transporta te socijalnog sektora
 • Ministarstva šalju poziv na dostavu projektnih prijedloga potencijalnim korisnicima
 • Zainteresirani prijavitelji trebaju osigurati potporu sektorskog ministarstva kojom se potvrđuje da je predloženi projekt prioritet unutar sektora
 • Prijavu projekta treba koordinirati i s Ministarstvom financija budući da projekti uključuju potencijalne zajmove te posljedično utječu na nacionalni proračun

Projekti koje je odobrio Upravljački odbor WBIF-a su:

Nacionalni kontakt za WBIF u Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.

Za više informacija molimo kontaktirajte:
g Damir Tomasović
Tel: + 385 1 4569 181
damir.tomasovic@mrrfeu.hr